Werkloosheid lager dan voor de crisis

20 december 2018

Het werkloosheidspercentage is in november voor het eerst weer gedaald tot net onder het niveau van voor het begin van de crisis (eind 2008). Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand af tot 326.000 in november. In november waren er bijna 8,9 miljoen werkenden.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand afgenomen.

In november waren er 326.000 werklozen (volgens de ILO-definitie), dat komt neer op 3,5% van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage lager dan het niveau vlak voor de crisis, eind 2008. Toen was 3,6% van de beroepsbevolking werkloos.

Eind november 2018 verstrekte UWV 267.000 lopende WW-uitkeringen. Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen kan ontvangen, ligt het aantal personen met een WW-uitkering net iets lager; dit cijfer komt uit op 259.000. Het aantal WW-uitkeringen daalde in november 2018 met ruim 2.000 uitkeringen (-0,9%) ten opzichte van oktober 2018. Op jaarbasis daalt de WW met 70.000 WW-uitkeringen (-20,9%).

Van januari tot en met november 2018 verstrekte UWV 311.000 nieuwe WW-uitkeringen, een afname van 14,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In alle beroepsklassen neemt de instroom van nieuwe WW-uitkeringen af ten opzichte van de eerste elf maanden van vorig jaar. De procentuele daling was het scherpst voor technische beroepen (-20,6%) en pedagogische beroepen (-20,5%). Bij de sectoren is er vooral een flinke daling in de financiële dienstverlening (-28,5%) en bouwnijverheid (-27,6%).

Waar het werkloosheidspercentage op een nieuw laagste punt uitkomt, is de arbeidsparticipatie juist gestegen tot een nieuw hoogtepunt. Bij het begin van de crisis was 68,3% van de bevolking aan het werk. In november is de netto-arbeidsparticipatie iets hoger met 68,4%. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de meting bijna vijftig jaar geleden. Het aantal werkenden neemt niet alleen toe, ook werken zij meer uren per week.

Het onbenutte arbeidspotentieel – behalve werklozen volgens de ILO-definitie betreft dit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk en deeltijders die meer uren willen werken – is in het derde kwartaal van 2018 afgenomen tot bijna 1,1 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog bijna 1,3 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

Bron: CBS 20-12-2018