Toerekening Whk-premie

17 november 2020

Omdat werknemers, die in dienst zijn getreden vanuit een ID-baan, pas vanaf 1 januari 2016 gelijk zijn gesteld met arbeidsbeperkten, is de no-riskpolis vanaf dat moment van op hen toepassing. Eerdere WGA-uitkeringen aan deze werknemers zijn daarom toerekenbaar aan de werkgever waardoor de premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen hoger kan worden vastgesteld.


Een werkgever ontvangt een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) voor het jaar 2016. De premie is vastgesteld op 0,51% en bestaat onder meer uit de premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen van 0,35%. De oorzaak daarvan is een WGA-uitkering van € 13.511,58 die het UWV in 2014 heeft betaald aan een ex-werknemer van de werkgever en die volgens de Belastingdienst (UWV) is toe te rekenen aan de werkgever. Volgens de werkgever dient de premiecomponent 0,17% te zijn. De WGA-uitkering aan de ex-werknemer moet volgens de werkgever buiten beschouwing blijven. In eerste instantie verwijst de werkgever naar een uitspraak van Hof Amsterdam. Het hof heeft daarin geoordeeld dat de wijziging van de Wfsv en het Besluit Wfsv per 1 januari 2014 in strijd is met art. 1 Eerste Protocol EVRM. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld, dat hiervan geen sprake was.
De ex-werknemer was op 1 januari 2004 in dienst getreden vanuit een ID-baan (Besluit in- en doorstroom banen). Op 11 augustus 2005 is hij arbeidsongeschikt geworden en op 9 augustus 2007 heeft hij recht gekregen op een WGA-uitkering, die UWV uitbetaalde aan de werkgever. De werkgever heeft de uitkering doorbetaald aan de ex-werknemer met een aanvulling daarop. Per 1 oktober 2008 is de werknemer ontslagen. De ex-werknemer heeft tijdens het dienstverband geen ziekengeld in de zin van de Ziektewet ontvangen. Voor de beantwoording van de vraag of het premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen te hoog is vastgesteld is van belang of de uitkering aan de ex-werknemer ten laste komt van de Werkhervattingskas (en dus kan worden toegerekend aan de werkgever). In beginsel komt een WGA-uitkering de eerste tien jaar ten laste van de Werkhervattingskas. Dit is niet het geval wanneer er sprake was van het recht op ziekengeld op grond van de no-riskpolis. Het maakt daarbij niet uit of UWV daadwerkelijk ziekengeld heeft uitbetaald. De werkgever voert aan dat de ex-werknemer in dienst is getreden vanuit een ID-baan, zodat bij aanvang van de dienstbetrekking sprake was van een no-riskpolis. De rechtbank oordeelt dat een werknemer uit een ID-baan destijds niet onder de no-riskpolis viel, omdat dergelijke werknemers pas per 1 januari 2016 gelijkgesteld zijn met arbeidsbeperkten, zodat vanaf dat moment wel de no-riskpolis op hen van toepassing is. Voorts heeft de werkgever aangevoerd dat aan de ex-werknemer per 9 augustus 2007 een WGA-uitkering is toegekend, dat hij daarna in dienst is gebleven en dat er daarna recht bestond op ziekengeld. Daarvoor zou de ex-werknemer echter na 9 augustus 2007 opnieuw arbeidsongeschikt moeten zijn geworden. De werkgever heeft echter niet kunnen onderbouwen dat er sprake was van hernieuwde arbeidsongeschiktheid. Daarom is de WGA-uitkering terecht meegenomen in de berekening van het premiecomponent WGA-lasten vast dienstbetrekking 2016. Het beroep is ongegrond.

De hoogte van de gedifferentieerde premie Whk, is voor (middel)grote ondernemingen onder meer afhankelijk van de uitkeringslasten WGA en ZW in het jaar t-2, die aan de werkgever kunnen worden toegerekend. Toerekening van een WGA-uitkering aan een werkgever kan niet plaatsvinden, wanneer op de (ex-)werknemer een no-riskpolis van toepassing was. Een no-riskpolis geeft de werknemer recht op een Ziektewetuitkering. Indien de no-riskpolis van toepassing is wordt de werkgever (gedeeltelijk) gecompenseerd voor de loondoorbetalingsverplichting.

Wet: art. 117b Wfsv
Jurisprudentie: Rb. Zeeland-West-Brabant 10-06-2020 (ECLI:NL:RBZWB:2020:2459); HR 19-04-2019 (ECLI:NL:HR:2019:627); Hof Amsterdam 1-11-2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:4830)
Meer info: HR: Whk-premie ZW niet in strijd met Europees eigendomsrecht (23-04-2020)

Loonzaken/Jacqueline Nietveld