Meerdere pensioenen: samenloop belasting

26 oktober 2020

Staatssecretaris Vijlbrief heeft gereageerd op een brief die de vaste commissie voor Financiƫn ontving over de samenloop van loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen.


Bij (alleenstaande) ouderen met meerdere pensioenen komt het voor dat de ingehouden en afgedragen loonheffing afwijkt van de verschuldigde inkomstenbelasting. Daardoor ontvangt deze groep belastingplichtigen na afloop van een kalenderjaar een aanslag inkomstenbelasting met een te betalen bedrag.
Volgens de staatssecretaris komt doordat inhoudingsplichtigen in principe alleen rekening kunnen houden met het door henzelf verstrekte inkomen. Bij het berekenen van het in te houden belastingbedrag passen inhoudingsplichtigen ieder afzonderlijk de loonbelastingtabel toe, waarbij iedere inhoudingsplichtige start met het toepassen van de belastingschijf met het laagste tarief. Deze wetstechnisch juiste werkwijze heeft als gevolg dat er een discrepantie kan ontstaan tussen de in beginsel afgedragen loonheffing en de daadwerkelijk verschuldigde inkomstenbelasting.
Belastingplichtigen kunnen dit voorkomen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het lopende kalenderjaar aan te vragen. In de voorlopige aanslag kan een inschatting worden gegeven van het totale te verwachten jaarinkomen uit arbeid, waardoor een belastingplichtige bij een te betalen bedrag de (meer dan de ingehouden) verschuldigde inkomstenbelasting verspreid over het lopende kalenderjaar kan afdragen.
Daarnaast kunnen belastingplichtigen ervoor kiezen om de ouderenkorting (loonheffingskorting) bij geen enkele inhoudingsplichtige te laten toepassen. De heffingskortingen kunnen na afloop van het kalenderjaar alsnog worden geclaimd bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit leidt er in de meeste gevallen toe dat bij de aangifte inkomstenbelasting geen belasting meer verschuldigd is. Ook kan de belastingplichtige de inhoudingsplichtige verzoeken een hoger tarief in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst dan de loonbelastingtabel voorschrijft. Hiervoor is echter ook de welwillendheid van de inhoudingsplichtige benodigd, deze is namelijk niet verplicht aan het verzoek van de belastingplichtige te voldoen. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat een inhoudingsplichtige op verzoek van een belastingplichtige meer loonbelasting en premie volksverzekering mag inhouden dan de toepasselijke loonbelastingtabel voorschrijft. Deze goedkeuring is juist verleend om belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden de loonbelasting en premie volksverzekeringen beter te laten aansluiten bij de aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Bron: MvF 26-10-2020, nr. 2020-0000201471