Beleidsregel compensatie eHerkenning gepubliceerd

02 oktober 2020

Voor het doen van aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk door niet-natuurlijke personen, is eHerkenning nodig om in te loggen. De compensatieregeling voor de aanschaf van eHerkenning is nu vastgelegd in een beleidsregel.


Het doen van aangifte verhuurderheffing, loonheffingen en vennootschapsbelasting over aangiftejaren vanaf 2020 is via het ondernemersportaal (Mijn Belastingdienst Zakelijk) voor niet-natuurlijke personen alleen mogelijk door in te loggen met eHerkenning of een Europees erkend inlogmiddel. In een Kamerbrief van 12 juni 2020 is aangegeven, dat het aanbieden van een kosteloos inlogmiddel voor de Belastingdienst niet op korte termijn mogelijk is. Als alternatief heeft het kabinet daarom aangekondigd om organisaties, die voorheen belastingaangifte konden doen via het ondernemersportaal door gratis in te loggen, voorlopig te compenseren voor de noodzakelijke kosten die zij moeten maken om aan hun aangifteverplichting te kunnen voldoen. De compensatieregeling is nu uitgewerkt in een beleidsregel.
De compensatieregeling valt uiteen in twee delen: compensatie voor de aanschaf voor het Belastingdienst EH3-inlogmiddel (€ 24,20) en compensatie van de kosten voor de aanschaf en het gebruik van een commercieel softwarepakket of de kosten van een intermediair tot een maximum van € 450 per jaar.
De compensatie voor eHerkenning moet elektronisch worden aangevraagd bij de RVO met gebruikmaking van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel. De compensatie van andere kosten moet met een op de website van de Belastingdienst beschikbaar formulier worden aangevraagd en per post worden ingediend.
De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel Belastingdienst per organisatie per jaar, aan te schaffen bij een erkende leverancier. Een machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De vergoeding wordt betaald aan de organisatie zelf. Een bestaand eHerkenningsmiddel kan desgewenst door de leverancier worden omgezet (afgewaardeerd) naar het speciale eHerkenningsmiddel Belastingdienst.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat de beleidsregel van toepassing blijft op aanvragen bedoeld in hoofdstuk 3 die op 31 december 2022 in behandeling zijn.

Bron: Bron: MvF 29-09-2020, nr. ZW/S&B/2020-0000398876 (Stcrt. 2020-50702)