Vlagwijziging van invloed op premieplicht

15 september 2020

Een bij een Nederlandse werkgever in dienst zijnde zeevarende die op een schip onder Panamese vlag vaart, is - op grond van het beleid van de SVB - verplicht verzekerd in Nederland. Zodra er een vlagwijziging plaatsvindt, is de zeevarende niet meer premieplichtig in Nederland.


Belanghebbende heeft de Belgische nationaliteit en woont in de onderhavige jaren in België. Hij werkt als zeevarende, voor een in Nederland gevestigde werkgever, op een zeeschip. Dit schip vaart onder de Panamese vlag. In de loop van 2008 vindt een vlagwijziging plaats waarbij het schip onder de Cypriotische vlag is geregistreerd.
In geschil is of de zeevarende voor de jaren 2007 en 2008 verzekerd is voor de Nederlandse volksverzekeringen. De man stelt dat hij niet premieplichtig is in Nederland. De inspecteur stelt dat de door de SVB afgeven beschikkingen over de verzekeringsplicht van de zeevarende moeten worden gevolgd.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de man in 2007 en 2008 verzekeringsplichtig is in Nederland. De rechtbank baseert zich daarbij op de door de SVB verstrekte informatie. Onder verwijzing naar de jurisprudentie van het EU Hof van Justitie stelt de rechtbank vervolgens vast dat de inspecteur het premie-inkomen niet te hoog heeft vastgesteld. Verder overweegt de rechtbank dat de vlagwijziging tot gevolg heeft dat, op grond van art. 13 lid 2 onderdeel b van EG-Verordening 1408/71, de wetgeving van Cyprus bij uitsluiting van toepassing is op de zeevarende vanaf het moment van de vlagwijziging. De man is vanaf dat moment niet langer premieplichtig in Nederland. Dat de zeevarende voor het hele jaar 2008 verzekeringsplichtig is volgens de SVB, is daarbij niet van belang. Voor de verplichte verzekering is namelijk, op grond van het beleid van de SVB, het varen onder Panamese vlag vereist. Dit is na de vlagwijziging niet meer van toepassing. De rechtbank vermindert het premie-inkomen tijdsevenredig.
Het beroep van belanghebbende is gegrond voor zover het betrekking heeft op de premieplicht na de vlagwijziging.

Deze uitspraak heeft betrekking op de jaren 2007 en 2008. In die jaren was EG-Verordening 1408/71 van toepassing. Met ingang van 1 mei 2010 is deze Verordening vervangen door EG-Verordening 883/2004. In beide Verordeningen is de hoofdregel dat voor zeevarenden de wetgeving van het vlagland geldt.

Jurisprudentie: Rb. Zeeland-West-Brabant 22-5-2020, nr. AWB-19_2509 (ECLI:NL:RBZWB:2020:2259)

Loonzaken/Edith de Bourgraaf