Tozo-regeling verlengd tot 1 juli 2021

01 september 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt tot de zomer van 2021 verlengd.


De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. De nieuwe regeling kijkt daarnaast ook beperkt naar de financiële middelen van de zelfstandige, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan € 46.520 komen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ander vermogen, zoals een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.
Gemeenten krijgen extra middelen om coaching, advies en bij-of omscholing aan te bieden. Zij starten uiterlijk 1 januari 2021 met deze aanvullende dienstverlening.
Naar schatting 374.000 zelfstandigen hebben gebruik gemaakt van Tozo 1 die kon worden aangevraagd tot 1 juni. Op de Tozo 2 die tot 1 oktober geldt, is tot medio augustus circa 95.000 keer een beroep gedaan. Het gaat vooral om aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud, veel minder vaak om leningen voor bedrijfskapitaal. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de kosten van de Tozo door het Rijk. Vanaf de zomer van 2021 kunnen zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen in hun gemeente een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Bron: Rijksoverheid.nl, 28-08-2020