Wet excessief lenen schuift door naar 2023

17 juni 2020

Staatssecretaris Vijlbrief heeft bij het beantwoorden van vragen uit het schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus aangegeven dat het in werking treden van de Wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023. Het kabinet wil hiermee tegemoetkomen aan ab-houders voor wie het tijdens deze crisistijd lastig is om hun schulden aan de eigen vennootschap verder af te lossen.


In de beantwoording komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.

Uitstel van betaling voor ondernemers
Voor uitstel van betaling van meer dan € 20.000 en langer dan drie maanden is een (vormvrije) verklaring van een derde-deskundige nodig. Uit de verklaring moet blijken dat de derde-deskundige het aannemelijk vindt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Bovendien moet bij de verklaring een plausibele liquiditeitsprognose worden bijgevoegd aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd.
In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei 2020 (Stcrt. 2020, 28349) is geregeld dat het verleende uitstel van betaling wordt ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Ondernemers worden van het intrekken van het uitstel tijdig op de hoogte gesteld. Vanaf dat moment moeten lopende fiscale verplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, weer worden nagekomen. Aan de kaders voor een betalingsregeling voor uitgestelde betalingen wordt momenteel gewerkt.
Bij het opleggen van naheffingsaanslagen omzetbelasting wordt een betalingsverzuimboete opgelegd. Nadat een ondernemer bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, zorgt de Belastingdienst ervoor dat deze boete wordt vernietigd. De ondernemer ontvangt daarvan bericht. Verwerking vindt plaats in een geautomatiseerd proces. Bij het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen legt de Belastingdienst geen betalingsverzuimboete op indien de aangifte wel is ingediend.

G-rekening
Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering van het overschot op een g-rekening, kunnen in verband met de coronacrisis tijdelijk ook bedragen worden gedeblokkeerd die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Het proces voor het deblokkeren van de g-rekening blijft hetzelfde. Het streven is om de behandeling van een verzoek om deblokkering binnen vier weken af te ronden.
Voor een verzoek om deblokkering kan de ondernemer gebruik maken van het reguliere formulier ‘Verzoek deblokkering g-rekening’ dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. In rubriek 4 geeft de ondernemer aan dat hij bijzonder uitstel heeft aangevraagd. Zo weet de ontvanger dat een beroep wordt gedaan op de verruimde deblokkeringsmogelijkheid

Grensarbeiders
In de beantwoording van de vragen staat een nadere uitleg over de situatie voor overheidspersoneel en kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Wetsvoorstel wet excessief lenen eigen vennootschap
Voorgesteld wordt de wet in werking te laten treden per 1 januari 2023. Als peildatum geldt 31 december, waardoor het op basis van de op 31 december 2023 aanwezige schulden berekende fictief reguliere voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing wordt betrokken. Ab-houders die sinds de aankondiging in 2018 hun schuld nog niet hebben teruggebracht tot € 500.000 en waarvoor het gedurende deze crisistijd lastig kan zijn om hun schuld aan hun vennootschap verder af te lossen worden op deze wijze tegemoetgekomen.

Daarnaast zijn nog vragen beantwoord over de volgende onderwerpen:

  • Uitstel verschuldigdheid EB en ODE

  • Btw-gevolgen voor uitleen zorgpersoneel en leveren medische hulpgoederen en –apparatuur

  • Verlaagd btw-tarief sportscholen

  • Versoepeling nakoming administratieve verplichtingen en behandeling van vaste reiskostenvergoedingen in de loonheffingen

Bron: MvF 15-06-2020, beantwoording Kamervragen