Payrollbedrijven en NOW

04 juni 2020

Minister Koolmees heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de NOW-maatregel bij payroll- en uitzendbedrijven.


Een uitzend- of payrollwerkgever kan voor zijn eigen werknemers een beroep doen op de NOW, zodat zij deze kunnen doorbetalen. Voor uitzend- en payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Payroll- en uitzendkrachten tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. De NOW-subsidie is hierbij afhankelijk van het omzetverlies van de werkgever, dus van het payrollbedrijf zelf en niet van de inlener.
Zijn de payroll- of uitzendbedrijven zo vormgegeven dat sprake is van een concern en wordt de drempel van 20% omzetverlies op concernniveau niet gehaald maar op werkmaatschappijniveau wel, dan kunnen zij – mits ze aan de aanvullende voorwaarden hiervoor voldoen – een NOW-subsidie aanvragen voor die werkmaatschappij(en) waarvoor geldt dat sprake is van 20% of meer omzetverlies.
Het payrollbedrijf is juridisch de werkgever voor de werknemers die ter beschikking worden gesteld aan een inlener. Kan het payrollbedrijf zijn werknemers niet meer inzetten, dan zal sprake zijn omzetverlies. In dat geval kan het payrollbedrijf een NOW-uitkering aanvragen als het omzetverlies meer is dan 20%. De payrollwerkgever is, als juridisch werkgever, degene die, wanneer de werknemers niet meer kunnen worden ingezet bij de inlener, ontslag moeten aanvragen. De beoordeling van een dergelijke ontslagaanvraag vindt vervolgens plaats om grond van de omstandigheden zoals die zich bij de inlener voordoen.
Een payrollwerkgever kan ontslag aanvragen als verval van arbeidsplaatsen noodzakelijk is als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden. UWV toetst een ontslagaanvraag van de payrollwerkgever, op grond van de bedrijfseconomische omstandigheden zoals die zich bij de inlener voordoen. De payrollwerkgever dient de ontslagaanvraag te onderbouwen met informatie over de bedrijfseconomische omstandigheden bij de inlener (deze informatie dient hij van de inlener te verkrijgen). UWV neemt in deze beoordeling tevens mee of de payrollwerkgever mogelijkheden heeft de werknemers elders (bij een andere inlener) te plaatsen.
Als payrollbedrijven niet meer factureren, kan dit als omzetdaling voor de NOW kan worden gezien. Het payrollbedrijf moet dan ook afspraken maken over de facturen en de onderliggende contractuele verplichtingen op basis waarvan de facturen gestuurd worden. Het niet meer innen van de facturen is op zichzelf niet voldoende. Er wordt voor de omzetbepaling in de NOW geen rekening gehouden met een eventuele betalingstermijn van een factuur of met problemen met het innen van deze facturen.

Bron: Min. SZW 3-6-2020, nr. 2020-0000068283