Vorderbaar en tevens inbaar loon

26 mei 2020

Nu het niet-uitbetaald loon vorderbaar is omdat het deel uitmaakt van het overeengekomen loon en inbaar is omdat het verrekenbaar is, is het loon genoten.


Een advocaat heeft na zijn pensioenleeftijd zijn praktijk niet kunnen overdragen. Hij heeft daarom zijn werkzaamheden voortgezet. Hij is dga van de bv waarbij hij in dienstbetrekking is en waarin hij zijn pensioen heeft ondergebracht. In 2013 en 2014 ontvangt hij van de bv loon uit tegenwoordige en uit vroegere dienstbetrekking. Een deel van het totale salaris (€ 13.556 in 2013 en € 15.000 in 2014) betaalt de bv niet aan hem uit, maar de bv draagt daarover wel loonheffing af. Het niet-uitbetaalde deel is onderdeel van het overeengekomen loon. Daarnaast bedraagt de schuld in rekening-courant (hierna: r-c) van de advocaat met de bv eind 2013 € 286.910 en eind 2014 € 368.887. De advocaat geeft het volledige loon aan in zijn aangiften IB/Pvv over 2013 en 2014, maar hij maakt bezwaar tegen de aanslagen. Hij is van mening dat het niet-uitbetaalde loon niet door hem is genoten. Bovendien is het niet genoten deel van het loon volgens de advocaat over beide jaren hoger. In geschil voor het hof is of het niet-uitbetaalde deel van het loon door de advocaat is genoten en, zo ja, of dit deel van het loon leidt tot een terbeschikkingstellingsvordering die in 2013 en 2014 volledig kan worden afgewaardeerd. Het hof overweegt dat de inspecteur de standen van de r-c heeft afgeleid uit de aangiften van de advocaat zelf en van de bv. De advocaat heeft de standen betwist, maar maakt niet aannemelijk dat de standen onjuist zijn. Ook de hoogte van het niet-uitbetaalde loon is afkomstige uit het bezwaarschrift tegen de aanslagen IB/Pvv van de advocaat zelf. Daarom gaat het hof van die bedragen uit. Het hof overweegt dat loon genoten is als het vorderbaar en inbaar is. Het hof oordeelt dat vaststaat dat het loon vorderbaar was, omdat het behoort tot het overeengekomen loon. Het loon is ook inbaar als, indien de schuldeiser daarom zou verzoeken, onmiddellijke betaling door de schuldenaar zal plaatsvinden. Hiermee is gelijk te stellen de mogelijkheid van verrekening door de werknemer van zijn loonvordering met de schuld die hij aan zijn werkgever heeft. De schuld in r-c is voldoende om het niet-uitbetaalde loon mee te verrekenen. De advocaat betoogt dat in het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) een bepaling (art. 7:632) is opgenomen die aan verrekening van het loon in de weg staat. Hierin geeft het hof de advocaat geen gelijk. Dit artikel staat eraan in de weg dat de werkgever het loon verrekent. De mogelijkheid van verrekening door de werknemer moet worden getoetst. Op grond van een andere bepaling in het BW (art. 6:127) is hij bevoegd tot verrekening. Hierdoor is de loonvordering tevens inbaar en is het niet-uitbetaalde loon door de advocaat genoten. Het hof volgt de advocaat in zijn betoog dat het door hem genoten, maar niet-uitbetaalde bedrag kan gaan kwalificeren als een terbeschikkingstellingsvordering. Dit leidt niet tot de conclusie dat de waarde van de vorderingen ten laste komt van zijn inkomen uit werk en woning door afwaardering van de vorderingen. Omdat de vorderingen geheel kunnen worden verrekend met zijn schuld in r-c zijn de vorderingen volledig en zonder waardeverlies voldaan. Van waardevermindering is daarom geen sprake. Het hof oordeelt dat de hoger beroepen van de advocaat ongegrond zijn. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Deze advocaat heeft niet kunnen bewijzen dat zijn loonvordering hoger was en ook niet dat zijn schuld in r-c lager was en dat hij daarmee een vordering op zijn bv had, die hij kon afwaarderen ten laste van zijn inkomen uit werk en woning. Een klein beetje een merkwaardige zaak, die door behandeling van de verschillende aspecten toch interessant is.

Wet: art. 13a Wet LB 1964, art. 6:127 en art. 7:632 BW
Jurisprudentie: Hof Amsterdam 07-05-2020, nr. 19/00733 en 19/00734 (ECLI:NL:GHAMS:2020:1205), Rb. Noord-Holland 03-04-2019, nr. HAA 18/2419 en HAA 18/2420 (ECLI:NL:RBNHO:2019:2663)

Loonzaken/Jacqueline Nietveld