Ondernemers in de grensregio en de coronacrisis

11 mei 2020

Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over de coronacrisis en gevolgen voor ondernemers in de grensregio.


De ‘reguliere’ uitvoering van de Tozo wordt verzorgd door gemeenten. De staatssecretaris van SZW heeft met de gemeenten besproken op welke wijze de uitvoering van de Tozo in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels een brief op 24 april jongstleden.
De zelfstandige die in de buurlanden woont en in Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud (het reguliere ‘Leefloon’ in België en het tijdelijk versoepelde ‘Arbeitslosengeld II’ in Duitsland). En andersom, de zelfstandige die in Nederland woont maar in de buurlanden zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandige beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal in zijn werkland (de nog te introduceren ‘Corona-lening’ in Vlaanderen en de KfW-Schnellkredit in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen).
Rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, kunnen ook een beroep doen op de NOW. Buitenlandse werkgevers komen derhalve ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaalverzekerd zijn. Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft voor wie niet geldt dat ze sociaal verzekerd zijn in Nederland, worden de lonen van die werknemers niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt.

Inmiddels is ook met België een fiscaal akkoord gesloten over grensarbeiders in loondienst. De regeling is vergelijkbaar met de regeling die met Duitsland is gesloten. De overeenkomst met België wordt na 31 mei maandelijks verlengd als Nederland en België dit overeenkomen.

Bron: Min. SZW, 08-05-2020, Kamerbrief, 08-05-2020, Overeenkomst tussen Nederland en België (Stcrt. 2020, 25956), 01-05-2020, ministeriële regeling (Stcrt. 2020, 24833)
Meer info: Belastingheffing inkomen thuiswerkende grensarbeiders