Fiscale maatregelen in verband met corona

15 april 2020

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een concept beleidsbesluit bij een Kamerbrief aangegeven welke aanvullende fiscale maatregelen zijn getroffen.


De goedkeuringen zien onder andere op de volgende onderwerpen:

Invorderingsrente Het percentage wordt, zoals al eerder aangekondigd, gedurende drie maanden verlaagd tot 0,01%. Kan door de verlaging van de invorderingsrente nagenoeg geen aanspraak worden gemaakt op betalingskorting dan kan bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking waarin het bedrag aan betalingskorting is vastgelegd.

Loonheffingen

Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
De staatssecretaris keurt goed dat de Belastingdienst een soepel standpunt inneemt in het geval dat een werkgever of werknemer gedurende de werking van het besluit een wettelijke administratieve verplichting in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dat kan. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op de identificatieplicht.

Reiskostenvergoeding in de loonheffingen
De staatsecretaris keurt zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.
Let op! Dit betreft een fiscale goedkeuring. Het kan zijn dat een werkgever de vaste vergoeding op grond van de afgesproken arbeidsvoorwaarden (cao, contract, reglement) mag stopzetten.

Btw

Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel.
De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat buiten de heffing van btw blijft het ter beschikking stellen van zorgpersoneel dat wordt ingezet voor het verzorgen of verplegen van personen in de hierna bedoelde inrichtingen. De maatregel geldt zowel voor de terbeschikkingstelling door de hierna bedoelde inrichtingen en instellingen onderling als voor de terbeschikkingstelling door ondernemers andere dan de hierna bedoelde inrichtingen en instellingen.

Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat de uitkeringen ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen door een inwoner van Nederland in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020 worden vrijgesteld. Hierbij wordt de methode van art. 22 lid 2 onderdelen a en b van het belastingverdrag met Duitsland toegepast.
Dit betekent dat de genoemde uitkeringen in de Nederlandse belastinggrondslag worden opgenomen en de belasting vervolgens wordt verminderd met de Nederlandse belasting die naar evenredigheid kan worden toegerekend aan de ontvangen uitkeringen.
In de Kamerbrief wordt ook melding gemaakt de regeling die met Duitsland is getroffen inzake thuiswerkers en thuisblijvers. Zie hiervoor het bericht Belastingheffing inkomen thuiswerkende grensarbeiders.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op de art. 62 tot en met 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Bron: MvF 14-04-2020, nr. 2020-0000071409 (brief), nr. 2020-6767 (besluit) (Stcrt. 2020, 22293)