NOW-regeling aangepast

07 april 2020

Uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer blijkt dat de NOW-regeling enkele technische aanpassingen behoeft. De wijziging van deze regeling treedt in werking voordat de eerste aanvragen kunnen worden ingediend. De gewijzigde regeling is daarom van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW.


Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (art. 7)
In art. 7 is opgenomen hoe verzoeken voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen doorwerken in (de hoogte van) het subsidiebedrag. Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeren werkgevers zich eraan zulke verzoeken niet in te dienen. Als ze dat toch doen, leidt dat tot een lager subsidiebedrag.
De doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag was echter technisch niet juist geregeld. Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd. Dit is met de aanpassing van art. 7 hersteld. Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald. Nu dit artikel is gewijzigd, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de subsidieverlaging bij een vermindering van de loonsom beter toe te lichten.

Aanpassing vaststellingstermijn (art. 14 lid 4)
Art. 14 lid 4 bepaalde dat – na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager – de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt verruimd naar 52 weken. Door een termijn van 52 weken aan te houden bestaat voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens. Om enerzijds een zo spoedig mogelijke afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken en anderzijds misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen zullen risicogerichte controles worden ingericht. Voor de meeste werkgevers zal gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. De vaststelling zal in die gevallen zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden. In een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen..

Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (art. 8 lid 8)
Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Omdat het om uitvoeringstechnische redenen voor UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)
In de toelichting wordt verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk moet maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Bron: Min. SZW 3-4-2020, Kamerbrief, Min. SZW 3-4-2020, Regeling (Stcrt. 2020, 20561)