Geen recht op PH-deel arbeidskorting als niet verzekerd

07 april 2020

Een vreemdeling die geen verblijfstitel heeft in Nederland, is niet verzekerd op grond van de volksverzekeringen. Daardoor bestaat er geen recht op de premiedelen van de heffingskorting.


Belanghebbende heeft de Pakistaanse nationaliteit. Op 13 juni 2014 heeft de IND de verlengingsaanvraag van belanghebbende voor een verblijfstitel afgewezen. Belanghebbende is tegen deze beslissing niet binnen de daarvoor gestelde termijn in bezwaar gekomen. In 2015 verbleef belanghebbende samen met haar echtgenoot en drie minderjarige kinderen in Nederland. In haar aangifte inkomstenbelasting 2015 heeft ze een verzamelinkomen van nihil aangegeven en verzocht om uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 1.175. De inspecteur beperkt de algemene heffingskorting tot het deel van de inkomstenbelasting ter hoogte van € 269.
In geschil is of het bedrag aan uit te betalen heffingskorting juist is vastgesteld. De inspecteur beantwoordt deze vraag bevestigend. Belanghebbende ontkennend.
Hof Amsterdam oordeelt - in navolging van de Rechtbank Noord-Holland - dat belanghebbende niet verzekerd was voor de volksverzekeringen. Om voor de heffingskorting voor het gedeelte van de volksverzekeringen in aanmerking te komen, moet de aanvrager premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen (art. 12 lid 1 Wfsv). Een persoon is premieplichtig als zij verzekerd is in het kader van de volksverzekeringen (art. 6 lid 1 Wfsv). Omdat belanghebbende niet rechtmatig in Nederland verbleef, was zij op grond van art. 10 lid 2 van het besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verzekerd voor de volksverzekeringen en derhalve volgens art. 6 lid 1 Wfsv niet premieplichtig voor de volksverzekeringen. Uit art. 12 lid 1 Wfsv volgt dat belanghebbende in dat geval geen recht heeft op de premiedelen van de heffingskorting.
De algemene heffingskorting is juist berekend. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.

Een weinig verrassende uitspraak. Een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland, is niet verzekerd op grond van de volksverzekeringen. Dit betekent dat ook geen recht bestaat op de premiedelen van de heffingskorting.

Wet: art. 6 lid 1 en art. 12 lid 1 Wfsv, art. 10 lid 2 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
Jurisprudentie: Hof Amsterdam 10-3-2020, nr. 19/00564 (ECLI:NL:GHAMS:2020:589), Rb. Noord-Holland 25-2-2019, nr. HAA 18/3935

Loonzaken/Edith de Bourgraaf