Voorziening voor transitievergoeding mogelijk

13 maart 2020

Financiën heeft het besluit over goed koopmansgebruik en de vorming van een voorziening geactualiseerd.

De volgende onderdelen zijn gewijzigd of zijn nieuw:

  • de voorbeelden van mogelijke voorzieningen zijn geactualiseerd en naar onderdeel 2.4 verplaatst. Hierbij is het voorbeeld over de sabbatical/dga-enig werknemer niet langer opgenomen. Nieuwe voorbeelden zijn opgenomen inzake een ‘transitievergoeding’, ‘vervanging asbestdaken’ en ‘groot onderhoud’;

  • in onderdeel 4 is de mogelijkheid van inhaal van kosten verduidelijkt. Inhaal van kosten is mogelijk mits een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. Inhaal is alleen toegestaan bij de eerste keer dat de voorziening voor de betreffende toekomstige uitgave wordt gevormd;

  • in het nieuwe onderdeel 5 is aangegeven dat voor de contantewaardeberekening kan worden uitgegaan van de marktrente. Als de contante waarde van een toekomstige uitgave naar het huidige loon- en prijspeil relatief en absoluut aanmerkelijk geringer is dan de nominale waarde op balansdatum, wordt voor de voorziening uitgegaan van die contante waarde.

Het niet langer opnemen van het voorbeeld sabbatical/dga-enig werknemer houdt overigens geen beleidswijziging in. Voor een sabbatical kan een voorziening worden gevormd, zeker als die mogelijkheid is opgenomen in de CAO-bepalingen. Als er echter sprake is van een eenmanszaak, zal de sabbatical voor de directeur/grootaandeelhouder/enig werknemer niet aannemelijk worden geacht.
Met de overige tekstuele aanpassingen zijn inhoudelijk ook geen wijzigingen beoogd.

Het besluit treedt op 13 maart 2020 in werking. Het vorige besluit uit 2010 is daarmee komen te vervallen

Bron: MvF 26-02-2020, nr. 2019-129344 (Stcrt. 2020, 14287)