Wettelijke regeling voor diversiteit in top organisaties

11 februari 2020

Het schiet niet op met diversiteit in de top van organisaties. Het kabinet wil dit nu wettelijk regelen en neemt de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Alle talenten zijn nodig, ongeacht geslacht en culturele achtergrond. Diversiteit in het werknemersbestand, zeker ook in de top, kan bedrijven betere besluiten en bedrijfsresultaten opleveren. Het kabinet vindt het bovendien sociaal rechtvaardig dat iedereen in Nederland de kans krijgt of pakt om zijn of haar talenten te laten zien en te ontwikkelen.
In het voorjaar komt het kabinet met een wetsvoorstel waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van de 30% wordt nietig verklaard. Voor de andere grote Nederlandse bedrijven, zo’n 5.000 in totaal, geldt dat ze met passende en ambitieuze streefcijfers moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten.
Ook voor de (semi-) publieke sector komt het kabinet met een vergelijkbare regeling.
Om culturele diversiteit te vergroten neemt het kabinet ook de aanbevelingen van de SER over. Het gaat hierbij om het instellen van een Barometer Culturele Diversiteit om op die manier de culturele diversiteit van personeelsbestanden in beeld te kunnen brengen. Verder voert het kabinet een verkenning uit naar de mogelijkheden om individuele doorstroom van talenten met een migratieachtergrond en culturele diversiteit op sectorniveau te monitoren.

Bron: www.rijksoverheid.nl, 07-02-2020