Internetconsultatie wijziging Wet arbeid vreemdelingen

13 januari 2020

Op internetconsultatie.nl is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd. Het doel van de wijzigingen is het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers.

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen.

Om de regeling meer toekomstbestendig en flexibel te maken worden er twee wijzigingen voorgesteld. Thans is een afwijzingsgrond voor een tewerkstellingsvergunning als een werkgever onvoldoende wervingsinspanningen heeft verricht. Voorgesteld wordt om het UWV hierbij meer ruimte voor maatwerk te bieden. Wanneer de werkgever de vacature tijdig heeft gemeld en UWV vaststelt dat er geen prioriteitgenietend aanbod voor de functie aanwezig is, is het namelijk niet wenselijk wanneer deze afwijzingsgrond altijd dient te worden tegengeworpen. Daarom wordt deze dwingendrechtelijke afwijzingsgrond omgezet in een facultatieve afwijzingsgrond.

De tweede wijziging betreft de verlenging van de maximale duur van tewerkstellingsvergunning naar drie jaar.

Om de positie van werknemers te verbeteren wordt voorgesteld om geen tewerkstellingsvergunning meer af te geven indien geen sprake is van economische activiteit bij de werkgever. Hiervan is sprake wanneer de werkgever niet bekend is bij de Belastingdienst, dan wel wanneer deze in staat van faillissement is. Een tweede maatregel ter bescherming van werknemers betreft de verplichting om het loon giraal te betalen.

Belangstellenden kunnen tot 9 februari 2020 reageren via internet.

Bron: Internetconsultatie.nl 6-01-2020; Concept regeling; Concept MvT