Detacheringsrichtlijn niet altijd van toepassing

13 januari 2020

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Europese detacheringsrichtlijn niet van toepassing is op bepaalde cateringactiviteiten die op het spoor worden uitgevoerd. Dit betreffen diensten zoals boordservice, schoonmaak of treincatering. Volgens het Hof van Justitie vallen deze werkzaamheden niet binnen de werkingssfeer van de detacheringsrichtlijn.

Tussen Hongarije, Oostenrijk en Duitsland werden treinreizen en cateringwerkzaamheden verzorgd. De cateringwerkzaamheden werden uitgevoerd door werknemers in dienst van Hongaarse werkgevers. De betreffende werknemers woonden en werkten gewoonlijk in Hongarije en waren aldaar sociaal verzekerd. Oostenrijk legde de Hongaarse werkgevers boetes op wegens het niet naleven van de notificatieverplichting (het vooraf melden dat diensten worden verleend) en wegens het niet naleven van de verplichting bepaalde documenten ter beschikking te hebben.

De vraag die aan de orde was betrof de toepasselijkheid van de detacheringsrichtlijn. Op grond van de detacheringsrichtlijn moet aan een aantal minimumarbeidsvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld het minimumloon) worden nageleefd in het land waarin een werknemer gedetacheerd wordt. Op basis van de detacheringsrichtlijn is ook een handhavingsrichtlijn vastgesteld die bepaalt dat voordat een dienst in een ander land wordt verleend, eerst genotificeerd moet worden.

Het Hof van Justitie is van oordeel dat de cateringwerkzaamheden onder het vrij verrichten van diensten kunnen worden geschaard. De detacheringsrichtlijn ziet toe op detachering van werknemers van het ene land naar het andere land. Dat is aan de orde wanneer een werknemer gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een land dat niet het land is waar die werknemer gewoonlijk werkt. Van detachering is geen sprake, wanneer de werkzaamheden van de werknemer geen voldoende nauwe band vertoont met het werkland. Dit is aan de orde wanneer de werknemer op het grondgebied waarheen hij is gedetacheerd zeer beperkte diensten verricht. De werknemer heeft dan onvoldoende band met het werkland waar de trein doorheen rijdt om te oordelen dat sprake is van ter beschikking stellen in de zin van de detacheringsrichtlijn

Volgens Ruud Blaakman van werkgeversvereniging AWVN kan de door het Hof van Justitie gekozen oplossing zeker voor de transportsector bijdragen aan oplossingen over toepassing van de minimumloonbepalingen per lidstaat wanneer daar doorheen wordt gereisd. Dat geldt niet alleen voor het transport over het spoor, maar zeker ook voor het transport over de weg en over het water (Rijnvaart). Daarnaast kan de gekozen oplossing de uitwassen van de handhavingsrichtlijn redresseren. Europese landen hebben deze richtlijn aangegrepen om zelfs bij zakenreizen de verplichting op te leggen om vooraf te notificeren. Ook bij zakenreizen is sprake van zeer beperkte diensten. Ook daarvoor zou de detacheringsrichtlijn niet van toepassing moeten zijn.

Richtlijnen EU: Richtlijn 96/71/EG; Richtlijn 2014/67/EU

Jurisprudentie: HvJ EU 19-12-2019, C‑16/18 (ECLI:EU:C:2019:1110)

Bron: AWVN 9-01-2020