Vervallen, aangepaste en nieuwe V&A en Handreikingen CAP

08 januari 2020

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft laten weten dat diverse V&A en Handreikingen zijn vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het nieuwe Staffelbesluit pensioenen. Ook zijn twee nieuwe V&A gepubliceerd.

In het bericht van 7 januari 2020 wordt een overzicht gegeven van alle vervallen en aangepaste V&A en Handreikingen. Een en ander heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • V&A die zijn vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.

  • V&A – Handreikingen die zijn aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving.

  • V&A die zijn aangepast n.a.v. de inwerkingtreding van het Staffelbesluit pensioenen (Stcrt. 2019, 66203) per 1 januari 2020.

Eind 2019 heeft Financiën een nieuwe versie van het besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd gepubliceerd (Stcrt. 2019, 66199).

Daarnaast heeft het CAP eind vorig jaar de twee V&A gepubliceerd. V&A 19-007 inzake Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting en V&A 19-011 inzake Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid

Bron: CAP 07-01-2020; 31-12-2019, V&A 19-007; 20-12-2019, V&A 19-011; MvF 20-12-2019, nr. 2019-21333 (Stcrt. 2019, 66203) en 13-12-2019, nr. 2019-0000024804 (Stcrt. 2019, 66199)