Verhaalde loonheffing kon verrekend worden

02 december 2019

Een werknemer mag de bij de inhoudingsplichtige nageheven en op hem verhaalde loonheffing als voorheffing verrekenen met de aanslag inkomstenbelasting. Ook indien het loonbestanddeel waarop de naheffing ziet, niet tot het belastbare inkomen uit werk en woning van belanghebbende behoort.

De arbeidsovereenkomst met de directeur van een vennootschap wordt op 5 september 2014 opgezegd per 1 april 2015. Daarbij wordt een beëindigingsvergoeding van € 105.000 toegekend. 

De directeur heeft aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen gedaan voor het jaar 2014 naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 158.992. Aan ingehouden loonheffing is een bedrag van € 97.144 aangegeven. 

Na het opleggen van de aanslag verzoekt hij de aanslag ambtshalve te verminderen door verrekening van een bedrag aan loonheffing van in totaal € 214.144 (€ 97.144 + € 117.000). Het bedrag van € 117.000 aan loonheffing is nagegeven van zijn werkgever en is door de werkgever verhaald op hem door verrekening met de beëindigingsvergoeding.  

In geschil is of belanghebbende deze loonheffing in 2014 kan verrekenen met de aanslag IB/PVV 2014. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat verrekening met de IB/PVV niet mogelijk is, omdat het loon waarop de naheffingsaanslag ziet, niet in de IB-aanslag is betrokken.  

De rechtbank en Hof Amsterdam oordelen dat de man de verhaalde loonheffing van € 117.000 als voorheffing mag verrekenen met de aanslag IB/PVV 2014. Volgens het hof is niet van belang dat het loonbestanddeel waar de naheffingsaanslag op ziet, niet in de aanslag IB/PVV is betrokken. Dit is namelijk alleen van belang als de loonheffing niet is afgedragen.  

Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Het gelijk is aan belanghebbende.  

 

Een bedrag van € 117.000 is aan loonheffing nageheven van de vennootschap. Dit bedrag heeft de vennootschap verhaald op de belanghebbende door verrekening met de ontslagvergoeding. Onduidelijk is op welk bedrag de loonheffing betrekking heeft, maar blijkbaar is het bijbehorende loon niet als belastbaar loon van belanghebbende aangemerkt. Het hof beslist onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 26 september 2003 dat nageheven loonheffing kan worden verrekend met de inkomstenbelasting als die loonheffing is ingehouden, nageheven of op andere wijze is betaald door de inhoudingsplichtige (r.o. 3.7). In art. 9.2 Wet IB 2001 is niet als voorwaarde opgenomen dat de geheven loonbelasting betrekking moet hebben op bestanddelen van het inkomen. Het feit dat het loonbestanddeel niet in aanmerking is genomen bij het bepalen van het belastbaar inkomen staat aan verrekening niet in de weg.  

Wet:   art. 9.2 Wet IB 2001

Jurisprudentie: Hof Amsterdam 24-09-2019, 18/00603 (ECLI:NL:GHAMS:2019:3593); Rb. Noord Holland 11-09-2018, AWB - 17 _ 2947 (ECLI:NL:RBNHO:2018:7741); HR 26-09-2003, nr. 38532 (ECLI:NL:HR:2003:AL2130)

Loonzaken/Edith de Bourgraaf