Uitwerking pensioenakkoord: internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

20 november 2019

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het betreft een concept van het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Met dit wetsvoorstel moet de keuzevrijheid die het pensioenstelsel biedt verruimd worden.

Het wetsvoorstel moet vanaf 1 januari 2022 deelnemers in een pensioenregeling de mogelijkheid geven om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Dit wordt mogelijk tot een bedrag van maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen. Dit bedrag is vrij besteedbaar. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat na opname naar evenredigheid omlaag. Dit keuzerecht zal ook gelden voor een zogenoemd bevroren pensioen in eigen beheer en het nettopensioen. Een soortgelijk keuzerecht komt er ook voor oudedagsvoorzieningen die zijn opgebouwd in de derde pijler en de nettolijfrente.

Verder bevat het wetsvoorstel een versoepeling van de RVU-heffing. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen door hun aanvullend pensioen eerder in te laten gaan. Dit onderdeel van het wetsvoorstel moet per 1 januari 2021 ingaan.

Een derde maatregel betreft een verdubbeling van het aantal weken verlof dat een werknemer belastingvrij kan sparen. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Nu geldt een maximum van vijftig weken. Komt een werknemer daarboven, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen. Het streven is dat de verruiming van het verlofsparen per 1 januari 2021 in werking treedt.

Het conceptwetsvoorstel is beschikbaar op internetconsultatie.nl. Het is mogelijk om tot 9 december op dit concept te reageren.

Bron: Min SZW 19-11-2019