Wetswijziging ‘Quotumwet’ aangenomen

18 november 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking (34 956). Dit wetsvoorstel schort de uitvoering van de quotumheffing, nadat deze voor een sector is geactiveerd, op voor de kalenderjaren die zijn gelegen voor 1 januari 2022.

Opschorting van de quotumheffing is zowel mogelijk voor de marktsector als voor de overheid. Voorwaarde is wel dat werkgevers in de jaren erna alsnog de beloofde banen leveren. De maatregel is er onder andere op gericht de overheidssector de tijd te geven een inhaalslag te maken om alsnog het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. De in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 overeengekomen oplopende reeks van jaarlijks te realiseren banen in het kader van de banenafspraak blijft daarbij onverkort gelden.

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel betreft een technische wijziging die de onzekerheid moet wegnemen dat een arbeidsbeperkte meetelt voor de banenafspraak en dat de werkgever aanspraak kan maken op de financiële voordelen van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel zolang iemand geregistreerd is voor de banenafspraak.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer werd tevens een motie van het Eerste Kamerlid Kox (SP) aangenomen waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe er infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Achtergrond van de motie is onder meer de moeizame arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking sinds met de Participatiewet de sociale werkplaatsen ‘op slot’ gingen en de veelal onzekere dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden, waarmee arbeidsbeperkten te maken hebben.

Bron: Eerste Kamer 12-11-2019