Hoge en lage WW-premie 2020 bekend

18 november 2019

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Een van de wijzigingen van deze wet betreft een premiedifferentiatie voor de WW naar arbeidsovereenkomst. De premies die daarbij voor volgend jaar gaan gelden zijn op 14 november gepubliceerd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen en het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste premiewijzigin volgend jaar betreft de AWf-premie. Tot en met 2019 werd voor het AWf een uniforme (WW-)premie geheven. Voor de premie ten behoeve van het AWf worden met ingang van 2020 voor het eerst twee percentages vastgesteld.

Een lage premie van 2,94% wordt geheven over loon uit schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet zijnde oproepovereenkomsten (vaste contracten), loon uit schriftelijke overeenkomsten op grond van de beroepsbegeleidende leerweg, loon van werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 48 verloonde uren per 4 weken of 52 verloonde uren per maand, en voor AWf-premie over uitkeringen.

De hoge premie van 7,94% is van toepassing op loon uit overige dienstbetrekkingen, en ingeval van herziening van de lage AWf-premie naar de hoge AWf-premie met terugwerkende kracht.

Deze premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst geldt niet voor de Ufo (Uitvoeringsfonds voor de overheid) premie voor overheidsinstellingen en B-3 instellingen o.g.v. de Wet Privatisering Abp.

Het premiepercentage voor het Ufo wordt in 2020 verlaagd van 0,78% naar 0,68%. Dit is het gevolg van de omstandigheid dat de WGA-staartlasten niet langer uit het Ufo (en de sectorfondsen) worden betaald, maar uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Met de inwerkingtreding van de WAB worden met ingang van 2020 geen premies meer geheven voor sectorfondsen. Er wordt daarom geen percentage meer vastgesteld voor de vervangende sectorpremie.

Bron: Min SZW 6-11-2019, 2019-0000154274 (Stcrt 2019, 62011)