Maxima WNT in 2020

28 oktober 2019

De bedragen genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wet normering topinkomens (Besluit WNT) worden aangepast per 1 januari 2020. De bezoldigingsmaxima worden aan gepast aan de aangepast aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid. Op 10 oktober zijn de nieuwe bedragen in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor de verhoging wordt uitgegaan van de loonontwikkeling bij de overheid in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de nieuwe bedragen worden vastgesteld. In dit geval betreft het dus de loonontwikkeling in 2018. Volgens cijfers van CBS bedroeg de loonontwikkeling bij de overheid in dat jaar 3,2%. Na afronding levert dit voor 2020 de volgende bedragen op:

  • algemeen bezoldigingsmaximum: € 201.000 (2019: € 194.000);

  • bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

    • eerste zes maanden: € 26.800 per maand (2019: € 25.900);

    • volgende zes maanden: € 20.300 (2019: € 19.600);

  • maximum uurtarief: € 193 (2019: € 187).

De sectorale regelingen voor 2020 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2019 vastgesteld en gepubliceerd.

Bron: Stcrt 2019, 49153