Meer mensen aan het werk

21 oktober 2019

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3.000 per maand naar 323.000. Net als in augustus was 3,5% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos.

4,1 miljoen mensen hadden in september 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2.000 per maand afgenomen.

Na een lichte toename in augustus is het aantal lopende WW-uitkeringen in september weer afgenomen. Eind september 2019 verstrekte UWV 233.000 WW-uitkeringen. Dat zijn 3.200 uitkeringen minder dan in augustus (-1,4%). Een persoon kan meer dan één uitkering ontvangen. Eind september ontvingen 228.000 personen één of meerdere WW-uitkeringen.

In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in september 14,7% lager (-40.200). Een sterke daling ten opzichte van september 2018 is te zien bij lopende WW-uitkeringen met een verstreken duur van 1 tot 2 jaar (-23,9%) en 2 jaar of langer (-51,8%). Dit hangt mede samen met aanpassingen in de opbouw van WW-rechten en de geleidelijke inkorting van de maximale WW-duur zoals vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (Wwz).

In april 2019 waren er 300.000 werklozen. Sindsdien is dit aantal gestegen tot 323.000 in september. Het aantal werklozen stijgt aan de ene kant doordat er meer mensen uit de niet-beroepsbevolking op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag kunnen. Aan de andere kant is er meer baanverlies en vinden werklozen minder snel werk dan voorheen. Dit betekent dat de instroom in werkloosheid toeneemt en de uitstroom naar werk afneemt.

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen behoren hiertoe nog andere groepen. Het gaat ook om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

Bron: CBS 17-10-2019; UWV 17-10-2019