Roadmap toekomst pensioenstelsel

15 oktober 2019

Op 7 oktober 2019 heeft minister Koolmees in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer een planning gegeven van de uitwerking van diverse onderdelen van het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord bestaat uit diverse onderdelen. Eén onderdeel is de temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2020. In juli 2019 is een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Vanaf 2025 zal de stijging van de AOW voor 2/3e gekoppeld worden aan de stijging van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat elk jaar levenswinst uitkomt op acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. Deze aangepaste koppeling gaat na 2024 ook gelden voor de pensioenrichtleeftlijd, waardoor ook deze minder snel zal stijgen.

Het kabinet en sociale partners hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen kunnen toewerken. Om dit te bereiken moet per 1 januari 2021 een tijdelijke drempelvrijstelling van vijf jaar komen in de RVU-heffing. Ook is de bedoeling dat werkenden in Nederland meer fiscale ruimte krijgen om te kunnen verlofsparen. Minister Koolmees verwacht voor de zomer van 2020 met een wetsvoorstel te komen.

Uitwerking pensioenakkoord
Een stuurgroep bestaande uit het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties streeft ernaar om uiterlijk in april 2020 een uitwerking te presenteren van het pensioenakkoord. Medio 2020 zal de minister een notitie over dit onderwerp presenteren. Belangrijk is dat het nieuwe pensioenstelsel Europeesrechtelijk bezien houdbaar is. Daarom wint de minister expertise hierover in. De verwachting is dat de uitkomsten hiervan begin 2020 beschikbaar zijn.

Verder behandelt de minister nog de gewenste wijzigingen voor het nabestaandenpensioen. Begin 2020 ontvangt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies van de Stichting van de Arbeid over de gewenste vormgeving van het nabestaandenpensioen.

Voor zelfstandigen onderzoekt de minister thans de mogelijkheden om vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling. Ook onderzoekt de minister de mogelijkheid van een auto enrollment met een opt out voor zelfstandigen.

Opname bedrag ineens
Voorgesteld wordt ook dat elke deelnemer aan een pensioenregeling de mogelijkheid krijgt 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen als een bedrag ineens. Dit zou ook moeten gaan gelden voor lijfrenten en pensioen in eigen beheer. Het gecombineerde wetsontwerp waarin ook de drempelvrijstelling bij de RVU-heffing en verruiming van de fiscale ruimte voor verlofsparen wordt voorgesteld zal in een internetconsultatie worden opengesteld tegen eind 2019. Het wetsontwerp wordt naar verwachting in de zomer van 2020 ingediend bij de Tweede Kamer.

Bron: EK 2019-2020, 32043, nr. T, TK 2019-2020, 32043 nr. 499