Prinsjesdag 2019 - Belastingpakket 2020

17 september 2019

Het belastingpakket bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2020 en de Overige Fiscale maatregelen zijn er de volgende wetsvoorstellen ingediend: Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Wet bronbelasting 2021, Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven en Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

De wijzigingen in de loonbelasting en inkomstenbelasting uit het Belastingplan 2020 en Overige fiscale maatregelen staan hieronder weergegeven. De wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt daaronder kort toegelicht.

Loonbelasting

 • WKR: Over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van de loonsom. Over het restant van de loonsom 1,2%.

 • WKR: Er komt een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van de Verklaring omtrent gedrag.

 • WKR: De aangifte van de verschuldigde eindheffing vanwege het overschrijden van de vrije ruimte kan in het vervolg met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar worden gedaan.

 • WKR: Waarde van producten uit het eigen bedrijf wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer

 • De vrijwilligersvergoeding wordt vanaf 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd.

 • Loonbestanddelen die verband houden met door de werkgever aan de werknemer vergoede of voor de werknemer betaalde bestuursrechtelijke dwangsommen of met die dwangsommen vergelijkbare buitenlandse dwangsommen, dan wel geldsommen in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing, niet kunnen worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen.

 • Het aantal aanvraagmomenten en het uiterlijke aanvraagmoment van de S&O-afdrachtvermindering wordt aangepast.

 • De definitie van de vaste inrichting en de vaste vertegenwoordiger wordt aangepast aan de definitie in de belastingverdragen ter voorkoming van belastingontwijking.

Inkomstenbelasting

 • Het tweeschijvenstelsel wordt versneld ingevoerd met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5% en de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden extra verhoogd.

 • Voor bepaalde saldolijfrenten en bepaalde pensioen wordt het overgangsrecht inzake saldolijfrenten, dat per 1 januari 2021 eindigt, voortgezet. De beëindiging van het overgangsrecht en de afrekenverplichting wordt beperkt tot specifiek die oude saldolijfrenten waarmee belastingheffing langdurig kan worden uitgesteld.

 • Er wordt een aftrekuitsluiting met betrekking tot bestuursrechtelijke dwangsommen ingevoerd bij bepaling van de winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden.

 • Kosten en lasten die verband houden met geldsommen betaald aan een staat of een onderdeel daarvan in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing worden van aftrek uitgesloten.

 • Boetevrije inkeer wordt uitgesloten voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook wordt het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen weggenomen.

 • Tonnageregeling wordt aangepast om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie.

 • De definitie van de vaste inrichting en de vaste vertegenwoordiger wordt aangepast aan de definitie in de belastingverdragen ter voorkoming van belastingontwijking.

 • Aan spontane aangiften bij aanslagbelastingen worden dezelfde wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden verbonden als de wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden die reeds gelden bij aangiften die na een vooraf verzonden of uitgereikte uitnodiging tot het doen van aangifte worden ingediend.

Overig

 • Vergrijpboeten (op basis AWR en Awir) die worden opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden worden openbaar gemaakt.

 • Er wordt een keuzeregeling ingevoerd op grond waarvan de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen.

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
In het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt voorgesteld om de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven af te schaffen. In de plaats van deze aftrekpost komt een vervangende regeling: de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De conceptregeling zal op korte termijn door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer worden gestuurd. Het doel van dit voorstel is een effectievere en doelmatigere inzet van budgettaire middelen voor (na)scholing. Deze regeling wordt waarschijnlijk in 2021 ingevoerd.

Bron: TK 2019-2020, wetsvoorstel Belastingplan 2020, MvT Belastingplan 2020 (35302); wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020, MvT Overige fiscale maatregelen 2020 (35303); wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, MvT Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35304); wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021, MvT Wet bronbelasting 2021 (35305); wetsvoorstel Wet afschaffing scholingsuitgaven, MvT Wet afschaffing scholingsuitgaven (35306); wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten, MvT Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35307)