UWV: geringe stijging werkgeverspremies WGA en ZW in 2020

10 september 2019

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2020 iets omhoog. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,01 procentpunt omhoog naar 0,76%. Bij de Ziektewet is de stijging groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,09 procentpunt omhoog, naar 0,52%.

De stijging van de gemiddelde Ziektewetpremie wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewetlasten en de financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020. Staartlasten zijn uitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar ten tijde van het ontstaan van de uitkering nog publiek verzekerd waren. Uit de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 en het daarmee gepaard gaande verdwijnen van de Sectorfondsen, vloeit voort dat zogenaamde staartlasten Ziektewet vanaf 2020 worden betaald uit de Werkhervattingskas.
Het herindelen van alle uitzendwerkgevers in sector 52 ‘Uitzendwerkgevers’ heeft voor de gedifferentieerde premies Ziektewet de grootste gevolgen. De afgelopen jaren is een groeiend aantal uitzendwerkgevers gaan verlonen in de zogenaamde vaksectoren waar de premies voor de Ziektewet lager liggen. Om ervoor te zorgen dat ze niet langer lasten kunnen afwentelen op andere sectoren worden uitzendwerkgevers met ingang van 1 januari allemaal ingedeeld in de uitzendsector, waar een hogere premie geldt. Daardoor dalen de premies in de vaksectoren. Voor uitzendwerkgevers die worden verplaatst uit die vaksectoren zal dit in de meeste gevallen juist tot hogere premies leiden.
Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om hun keuze voor privaat of publiek te bepalen.
Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een stijging en 18% met een daling van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 8% blijft de premie Ziektewet gelijk.
Voor de Ziektewet waren in 2018 15.700 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 94 miljard. In 2019 zijn dit er 15.400 met een loonsom van € 101 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 43% naar 45% van de loonsom. In 2020 wordt een stabilisering van het marktaandeel van eigenrisicodragers op 45% van de totale loonsom verwacht.

Het gemiddeld premiepercentage WGA 2020 stijgt slechts heel licht. Weliswaar stijgen de WGA-lasten in 2020, maar onder andere doordat de publiek verzekerde loonsom ook sterk groeit, is het effect op het gemiddelde percentage beperkt. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 56% te maken met een stijging van de WGA-premie, 41% met een daling en voor 3% blijft de premie gelijk.
In 2018 waren 24.100 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 81 miljard (38% van de totale loonsom). In 2019 zijn 22.700 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 85 miljard (38% van de totale loonsom). Verwacht wordt dat het marktaandeel in 2020 constant zal blijven op 38% van de totale loonsom.

Bron: UWV.nl, 2-9-2019