Arbo-wetgeving: hogere boetes bij niet naleving

06 augustus 2019

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. De wijziging heeft betrekking op het boetebeleid bij arbeidsongevallen. Verder is ook de bijlage met tarieflijst aangepast. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere boetes bij niet naleving.

Naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State kijkt de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

Met de aanpassing van de tarieflijst wordt beoogd het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te scherpen. De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van € 3.000 naar € 4.500). Indien de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete. Voor het ontbreken van een Plan van Aanpak (waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn) is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van € 750 naar € 3.000). Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.

Als de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak, wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E. Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, dus van € 750 naar € 1.500).

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor de naleving van de RI&E wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.

Als de Inspectie een tekortkoming constateert ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak, legt zij eerst een waarschuwing of eis op, voordat ze overgaat tot het opleggen van een boete.

Deze wijzigingen van de beleidsregel, en met name de wijzigingen van de bijlage, zijn voor werkgevers zeer relevant. Uit een eerder deze maand gepubliceerd onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat in 2016 slechts 49% van de werkgevers beschikte over een RI&E. Slechts 30% van de bedrijven heeft een RI&E waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Bron: AWVN 29-07-2019; Min SZW 12-07-2019, Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving (Stcrt 2019, 40497)