Naleving Arbowet nog onvoldoende

22 juli 2019

Uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Inspectie SZW (‘Arbo in bedrijf’) blijkt dat het aantal bedrijven dat zich aan de regels op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) houdt, licht is gestegen. Desondanks houden (te) veel bedrijven zich nog steeds niet aan de regels van de Arbowet, constateert de Inspectie.

De Inspectie SZW meldt dat het aantal bedrijven dat zich aan de regels van de Arbowet houdt, licht is gestegen. In 2018 had een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed slechts 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet.

Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45% in 2016 naar 49%. Een kanttekening daarbij is wel dat slechts 30% van de bedrijven een RI&E heeft waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Daar grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan de arboverplichtingen werkt ruim 80% van de werknemers bij een bedrijf met een RI&E. Als een RI&E ontbreekt kan de Inspectie SZW een bedrijf hiervoor direct een boete opleggen.

Het aandeel bedrijven met een preventiemedewerker is gestegen van 43% in 2014 naar 54% in 2018. Voor ruim de helft van de bedrijven is inmiddels een arbocatalogus van toepassing. Het gebruik van oplossingen uit de arbocatalogus neemt echter maar langzaam toe. Tussen 2016 en 2018 is het gebruik toegenomen van 16% naar 20% van de bedrijven.

In het onderzoek is verder gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78% voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

De Arbowet kent voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren en ouderen aanvullende voorschriften. Deze worden over het algemeen goed nageleefd door werkgevers. Waar het gaat om zwangere vrouwen biedt meer dan de helft van de bedrijven een rustruimte aan en biedt zo’n 70% van de werkgevers aanpassingen in arbeidsomstandigheden en werktijden aan.

In 2018 waren bij één op de zes bedrijven jongeren in dienst. Meestal gaat het dan om 16/17-jarigen. Jongeren werken het meest in de horeca of landbouw. Acht op de tien werkgevers paste in 2018 de regels voor werkende jongeren in voldoende of goede mate toe.

Bron: AWVN 18-07-2019; Inspectie SZW 16-07-2019, Arbo in bedrijf