Eerste Kamer stemt in met WAB

29 mei 2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Ook werden twee moties aangenomen.

In de motie-Schalk wordt de regering verzocht bij gelegenheid van een volgend wetsvoorstel te formaliseren dat de f-grond, namelijk ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar, geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond.

In de motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten wordt de regering verzocht voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer eerder op een aantal punten de aangepast:

  • De verlengde proeftijd van maximaal vijf maanden bij contracten voor onbepaalde tijd is geschrapt;

  • er is een uitzondering gemaakt op de hoge WW-premie voor contracten met jongeren onder 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week arbeid verrichten;

  • en de mogelijkheid is toegevoegd om bij cao af te wijken van de regels voor oproepovereenkomsten voor zo ver het gaat om functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde werknemer.

In een brief in een reactie op het debat op 20 mei heeft minister Koolmees aangegeven dat het kabinet vol inzet op de aanpak van oneigenlijke concurrentie op loonkosten. Al eerder heeft minister Koolmees aangegeven welke acties hij wil ondernemen voor de situaties waarbij sprake is van contracting, ingegeven door ontwijking van de cao. Daarnaast worden de maatregelen genomen om situaties waar er eigenlijk gewoon sprake is van uitzenden aan te pakken. Ook wil hij de naleving van de Waadi verbeteren.

Bron: EK 28-05-2019, nieuwbericht, EK 2018-2019, 35074, nr. J en TK 2018-2019, 29544, nr. 914