Privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks management-bv

25 maart 2019

Lijken managementovereenkomsten op arbeidsovereenkomsten? Dan zijn de dga’s van de management-bv’s in dienstbetrekking werkzaam bij de opdrachtgever en daardoor verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De aandelen van een vennootschap worden gehouden door vier persoonlijke beheer-bv's in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%. Met de beheer-bv’s die 26% van de aandelen houden zijn managementovereenkomsten afgesloten op grond waarvan de dga's van deze beheer-bv’s de vennootschap in de praktijk besturen. De inspecteur heeft zich op het standpunt gesteld dat deze dga’s verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen omdat zij in een privaatrechtelijke dienstbetrekking staan tot de vennootschap, niettegenstaande de managementovereenkomsten. De rechtbank volgt de inspecteur. De managementovereenkomsten bevatten bepaalde voorwaarden die, in onderling verband bezien, meer wijzen op een arbeidsovereenkomst. Het gaat bijvoorbeeld om een non-concurrentiebeding ten aanzien van de dga’s, een vergoeding die is gebaseerd op 40 werkuren per week en doorbetaling bij ziekte. Verder blijkt uit die overeenkomst dat de dga’s de arbeid persoonlijk dienen te verrichten en dat zij zich niet vrij mogen vervangen. Ook sluit de vennootschap de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Daarbij komt dat uit de statuten van de vennootschap volgt dat noch de bestuurders binnen het bestuur noch de aandeelhouders in de ava een doorslaggevende stem kunnen hebben om het beleid van de vennootschap te bepalen.
De rechtbank concludeert dat de overeenkomsten van opdracht weliswaar op naam van de houdstervennootschappen staan, maar dat zij naar inhoud en strekking zien op een arbeidsverhouding tussen vennootschap en bestuurder. De vennootschap heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat in de houdstermaatschappijen nog iets anders werd gedaan of dat arbeidsovereenkomsten zijn gesloten tussen de houdstermaatschappijen en de dga’s. Van een uitzondering van verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 is geen sprake omdat geen sprake is van dga’s als bedoeld in die regeling.

Enkele weken geleden concludeerde dezelfde rechtbank in een redelijk vergelijkbare situatie dat geen sprake was van dienstbetrekkingen. De meest in het oog springende feitelijke verschillen zijn dat in de beheer-bv’s in deze procedure geen activiteiten werden verricht en dat niet is aangevoerd dat tussen de dga’s en beheer-bv’s arbeidsovereenkomsten zijn gesloten. In de andere procedure gebeurde beide wel. Deze verschillen maken dat volgens de rechtbank een herkwalificatie van de managementovereenkomst op zijn plaats is. De uitleg van het begrip arbeidsovereenkomst is in beginsel gelijk voor het belastingrecht, socialezekerheidsrecht en civiele recht. Een herkwalificatie voor de sociale verzekeringen, betekent ook een herkwalificatie voor het belastingrecht. Hiermee lijkt echter geen rekening te zijn gehouden.

Jurisprudentie: Rb. Gelderland 15-3-2019, nr. AWB - 17 _ 6839, 17/6842, 17/6843, (gepubl. 18-3-2019) (ECLI:NL:RBGEL:2019:1115); Rb. Gelderland 13-2-2019, nr. AWB-17_3394, (ECLI:NL:RBGEL:2019:918), HR 22-3-2013, nr. 12/02909 (ECLI:NL:HR:2013:BY9295), HR 14-2-2014, nr. 13/00475 (ECLI:NL:HR:2014:283), Hof Amsterdam 1-3-2016, nr. 14/00883, (ECLI:NL:GHAMS:2016:911), HR 15-12-1999, nr. 33830, (ECLI:NL:HR:1999:AA3862)
Wet: art. 59 lid 3 Wfsv , art. 2 lid 3 Regeling aanwijzing dga 2016
Zie ook: Geen dienstbetrekking maar managementovereenkomst (12-3-2019)

Loonzaken/Laura Jentink