Bonden: kern pensioenbrief Koolmees ondeugdelijk en onwerkbaar

12 februari 2019

Volgens de vakbonden CNV, FNV en VCP gaat minister Koolmees in zijn Kamerbrief van 1 februari 2019 inzake de vernieuwing van het pensioenstelsel volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden. Volgens de bonden negeert de minister bovendien het ultimatum van 20 december 2018, waarin de bonden hun zorgen adresseren, structurele oplossingen eisen en acties aankondigen. In een gezamenlijke brief aan de minister geven de drie vakbonden aan wat volgens hen nodig is voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

De bonden onderstrepen dat de pensioenen geen publieke gelden zijn. Het is geld van werknemers en gepensioneerden, door hen zelf bij elkaar gespaard als oudedagsvoorziening. FNV, CNV en VCP roepen Koolmees op structurele toezeggingen te doen op de volgende punten die zij in de ultimatumbrief hebben benoemd:

  1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn volgens de bonden onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. De bonden willen dat de AOW-leeftijdsverhoging nu wordt bevroren en de 1 op 1 koppeling wordt aangepast.

  2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.

  3. De bonden eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.

  4. De bonden willen niet dat door aanpassingen van het stelsel pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.

  5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook zzp’ers en werknemers met onzekere contracten. FNV, CNV en VCP zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Volgens de bonden is de kern van de Kamerbrief van Koolmees ondeugdelijk en onwerkbaar. De verbeterde premieregeling voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen die daarin wordt genoemd, is volgens de bonden een lege huls en een contract dat veel slechter presteert dan het huidige contract. Bovendien is in dit contract de verplichtstelling niet gewaarborgd. Het invaren van oude aanspraken is volgens de bonden een illusie, het opknippen van de fondsen in oude en nieuwe aanspraken is volgens hen het vernietigen van de voordelen voor jong en oud. De compensatie van de doorsnee-opbouw is niet geregeld en draait daarmee uit op enorme verslechtering voor een groot deel van de werkende generaties. De bonden roepen het kabinet en minister Koolmees op met serieuze voorstellen te komen, die het pakket dat in november op tafel lag verbeteren in plaats van verslechteren.

Bron: CNV 5-02-2019