Risico betalen WGA-uitkering ging over op verkrijgende onderneming

30 januari 2019

Bij overgang van onderneming gaan – ingeval de overdragende onderneming eigenrisicodrager is – de WGA-verplichtingen over op de verkrijger, tenzij er sprake is van een slechts een gedeeltelijke overgang. Voor de beoordeling hiervan baseert UWV zich – om praktische redenen – op de gegevens van de Belastingdienst. Die werkwijze is echter niet altijd waterdicht.

ASR Schadeverzekering wordt door UWV aansprakelijk gesteld voor de kosten van de WGA-uitkering van een ex-werknemer van een supermarktketen. De ex-werknemer ontvangt een WGA-uitkering met ingang van 27 augustus 2007. De rechtsvoorgangster van ASR had in het verleden een garantieverklaring afgegeven voor de toenmalige werkgever die eigenrisicodrager was voor de WGA. Die werkgever is na verschillende overnames uiteindelijk overgenomen door C1000. Deze supermarktketen op haar beurt is op 29 december 2015 opgehouden te bestaan na de overname door Jumbo.

Omdat C1000 de WGA-uitkering van de werknemer niet (meer) kan betalen, heeft het UWV de rechtsvoorgangster van ASR als garantsteller aangesproken voor de WGA-verplichtingen over de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017. Volgens UWV was er namelijk geen sprake van een 100% overname door Jumbo, omdat dit bedrijf maar 35,60% van de loonsom heeft overgenomen. UWV baseert zich hiervoor op de loonsomgegevens in zijn systeem ‘ODS’ (Operational Data Store), waarin gegevens van de Belastingdienst zijn verwerkt. Volgens UWV is er sprake van een gedeeltelijke overgang van onderneming, zodat het WGA-risico bij de werkgever blijft die een deel van de onderneming overdraagt (art. 82 lid 5 Wet WIA). Volgens ASR was er echter wel sprake van een volledige overname, waardoor het risico van betaling van de WGA-uitkering is overgegaan op de verkrijgende werkgever. ASR overlegt hiervoor een uittreksel van het Handelsregister waaruit blijkt dat C1000 door fusie is verdwenen en is opgegaan in Jumbo.

Volgens de rechtbank blijkt hieruit dat met ingang van 30 december 2015 door een fusie het vermogen van C1000 onder algemene titel is overgegaan op Jumbo en C1000 is opgehouden te bestaan. Door deze fusie is sprake van een rechtsopvolging onder algemene titel door Jumbo . Dit betekent dat alle rechten en verplichtingen op Jumbo zijn overgegaan. Omdat sprake is van een volledige overgang van onderneming, wordt niet voldaan aan de situatie als bedoeld in art. 82 lid 5 Wet WIA. Het UWV had dus voor de betaling van de WGA-uitkering eerst Jumbo moeten aanspreken, voordat hij bevoegd is de WGA-uitkering op ASR als garantsteller te verhalen.

UWV heeft ter zitting nog aangegeven de Belastingdienst opdracht te willen geven om nader onderzoek te verrichten naar de gestelde volledige overgang van onderneming, maar dit is volgens de rechtbank gelet op het voorgaande niet nodig.

De rechtbank verwijst naar eerdere uitspraken van 1 februari 2018. Daarbij heeft de rechtbank een kader gegeven aan de hand waarvan een verhaal op de garantsteller moet worden getoetst en beschreven welke argumenten een garantsteller (nog) naar voren mag brengen. Ten aanzien van het baseren op de gegevens van de Belastingdienst stelt de rechtbank, dat dit weliswaar geen waterdicht systeem is, maar dat vanwege de praktische uitvoerbaarheid het wel voor de hand ligt om hier in de primaire fase vanuit te gaan. Dat betekent wel dat UWV bij een bezwaar door de garantsteller alsnog een deugdelijk onderzoek zal moeten verrichten. 

Wet: art. 82 lid 5 WIA; art. 40 lid 7 Wfsv; art. 7:662 BW

Jurisprudentie: Rb. Midden-Nederland 10-12-2018 (publ. 29-01-2019) , UTR 18/828 (ECLI:NL:RBMNE:2018:6068); Rb. Midden-Nederland 1-02-2018, UTR 16/4486 (ECLI:NL:RBMNE:2018:468)