Wet inkomstenbelasting 2001 [Regeling treedt in werking op 01-01-2001]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet inkomstenbelasting 2001

[Regeling treedt in werking op 01-01-2001]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de grondslag van de belasting op inkomen te verbreden en te versterken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Inkomstenbelasting [Nog niet in werking]

Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

Artikel 1.2. Partnerregeling [Nog niet in werking]

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder partner:

 1. de niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot;

 2. de ongehuwde meerderjarige die:

  1. 1°.

   met de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en gedurende die tijd op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens en

  2. 2°.

   samen en uitsluitend met de belastingplichtige voor het kalenderjaar kiest voor kwalificatie als partner.

2.

Voor het kalenderjaar kan tevens voor kwalificatie als partner worden gekozen indien:

 1. de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige in het voorafgaande kalenderjaar samen met een ongehuwde meerderjarige heeft gekozen voor kwalificatie als partner en

 2. zij uitsluitend door het overlijden van de ongehuwde meerderjarige in het kalenderjaar niet gedurende meer dan zes maanden een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd.

3.

Als partner kan niet worden aangemerkt:

 1. een bloedverwant in de eerste graad van de belastingplichtige, tenzij beiden bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt of

 2. een persoon die geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

4.

Een persoon die duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot leeft, wordt voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met een ongehuwde.

5.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt voor de bepaling van aanverwantschap de kwalificatie als partner gelijkgesteld met het huwelijk.

6.

Met de basisadministratie persoonsgegevens wordt gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland.

7.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de situatie dat een persoon niet in Nederland woont en niet is ingeschreven in een naar aard en strekking met de basisadministratie persoonsgegevens overeenkomende administratie buiten Nederland.

Artikel 1.3. De keuze voor kwalificatie als partner [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 1.4. Pleegkind [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 1.5. In belangrijke mate onderhouden van kinderen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 1.6. Mogendheid [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 1.7. Lijfrenten en pensioenen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 1.8. Wederzijdse erkenning [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 2. Raamwerk

 
 
 

Afdeling 2.1. Belastingplichtigen

 
 
 

Artikel 2.1. Belastingplichtigen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.2. Woonplaatsfictie [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2.2. Heffingsgrondslagen

 
 
 

Artikel 2.3. Heffingsgrondslagen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.4. Bepalingen heffingsgrondslagen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.5. Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.6. Keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2.3. Verschuldigde inkomstenbelasting

 
 
 

Artikel 2.7. Verschuldigde inkomstenbelasting; hoofdregel [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.8. Verschuldigde inkomstenbelasting op gewone aanslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.9. Verschuldigde belasting op conserverende aanslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.10. Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.11. Overschrijding pensioenmaximum [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.12. Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.13. Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2.4. Toerekeningsregels

 
 
 

Artikel 2.14. Toerekening tussen en binnen de belastbare inkomens [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.15. Toerekening inkomensbestanddelen van een minderjarig kind [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.16. Verhaalsrecht [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.17. Toerekening inkomensbestanddelen van de belastingplichtige en zijn partner [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2.5. Verzamelinkomen

 
 
 

Artikel 2.18. Verzamelinkomen [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

 
 
 

Afdeling 3.1. Belastbaar inkomen uit werk en woning

 
 
 

Artikel 3.1. Belastbaar inkomen uit werk en woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.2. Belastbare winst uit onderneming

 
 
 

Paragraaf 3.2.1. Belastbare winst uit onderneming

 
 
 

Artikel 3.2. Belastbare winst uit onderneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.3. Uitbreiding begrip belastbare winst uit onderneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.4. Begrip ondernemer [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.5. Zelfstandig uitgeoefend beroep [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.6. Begrip urencriterium [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.7. Begrippen reisafstand en regelmatig woon-werkverkeer [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 3.2.2. Winst uit een onderneming

 
 
 

Artikel 3.8. Winst [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.9. Maximum verlies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.10. Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.11. Vrijstelling voor bosbedrijf [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.12. Landbouwvrijstelling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.13. Overige vrijstellingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.14. Van aftrek uitgesloten algemene kosten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.15. In aftrek beperkte algemene kosten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.16. Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.17. In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.18. In aftrek beperkte kosten van woon-werkverkeer van de belastingplichtige [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.19. Bijtelling privé-gebruik woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.20. Bijtelling privé-gebruik auto [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.21. Bonusaandelen van beleggingsinstellingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.22. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van tonnage [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.23. Bepaling van de winst aan de hand van de tonnage [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.24. Beëindiging bepaling van de winst aan de hand van de tonnage [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.25. Jaarwinst [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.26. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.27. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en betaling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.28. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en rekenrente pensioenvoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.29. Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.30. Afschrijving op bedrijfsmiddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.32. Willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.33. Willekeurige afschrijving T&O-bedrijfsmiddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.35. Aanvang willekeurige afschrijving [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.36. Administratieve verplichtingen willekeurige afschrijving [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.37. Mogelijkheid verplichte verklaring bij willekeurige afschrijving [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.39. Toepasselijk regime afschrijvingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.40. Investeringsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.41. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.42. Energie-investeringsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.43. Begrip investeren [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.44. Investeringsaftrek bij nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.45. Uitgesloten bedrijfsmiddelen voor investeringsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.46. Uitgesloten verplichtingen voor investeringsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.47. Desinvesteringsbijtelling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.48. Scholingsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.49. Delegatiebepaling scholingsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.50. Scholingsbijtelling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.51. Toepasselijk regime investeringsaftrek en scholingsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.52. Wijziging willekeurige afschrijving, investeringsaftrek en scholingsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.53. Fiscale reserves [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.54. Vervangingsreserve [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.55. Aandelenfusie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.56. Juridische splitsing [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.57. Juridische fusie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.58. Staking door overlijden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.59. Doorschuiving of staking door ontbinding huwelijksgemeenschap [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.60. Overbrenging vermogensbestanddelen naar het buitenland [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.61. Eindafrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.62. Doorschuiving bij staking door overlijden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.63. Doorschuiving in de familiesfeer [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.64. Uitbreiding doorschuiving in de familiesfeer [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.65. Omzetting in een NV of BV [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.66. Niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 3.2.3. Oudedagsreserve

 
 
 

Artikel 3.67. Toegang toevoegingen oudedagsreserve [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.68. Toevoegingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.69. Inhaal toevoeging na een verplichte afneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.70. Afnemingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.71. Ondernemingsvermogen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.72. Meer dan één onderneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.73. Niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 3.2.4. Ondernemersaftrek

 
 
 

Artikel 3.74. Berekening ondernemersaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.75. Meer dan één onderneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.76. Zelfstandigenaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.77. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.78. Meewerkaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.79. Stakingsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.3. Belastbaar loon

 
 
 

Paragraaf 3.3.1. Belastbaar loon

 
 
 

Artikel 3.80. Belastbaar loon [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.81. Loon [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.82. Uitbreiding begrip loon [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.83. Pensioen in grensoverschrijdende situaties [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.84. Vrijstelling eindheffingsbestanddelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 3.3.2. Werknemersaftrek

 
 
 

Artikel 3.85. Werknemersaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.86. Fietsaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.87. Reisaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.88. Begrippen woon–werkverkeer [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.89. Zeedagenaftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

 
 
 

Paragraaf 3.4.1. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

 
 
 

Artikel 3.90. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.91. Ter beschikking stellen van vermogensbestandelen aan een onderneming of werkzaamheid [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.92. Ter beschikking stellen van vermogensbestandelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.93. Bijzondere bepalingen begrip werkzaamheden [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 3.4.2. Resultaat uit een werkzaamheid

 
 
 

Artikel 3.94. Resultaat uit een werkzaamheid [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.95. Bepaling van het resultaat [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.96. Vrijstelling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.97. Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.98. Doorschuiving bij ontbinding huwelijksgemeenschap [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.99. Overgang werkzaamheid in onderneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.5. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

 
 
 

Artikel 3.100. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.101. Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.102. Algemene uitbreidingen aangewezen uitkeringen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.103. Specifieke uitbreidingen publiekrechtelijke uitkeringen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.104. Vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.105. Specifieke uitbreidingen familierechtelijke uitkeringen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.106. Uitbreidingen uitkeringen uit inkomensvoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.107. Uitgezonderde uitkeringen uit inkomensvoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.108. Aftrekbare kosten van aangewezen uitkeringen en van uitkeringen uit inkomensvoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.109. Van aftrek uitgesloten kosten [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.6. Belastbare inkomsten uit eigen woning

 
 
 

Artikel 3.110. Belastbare inkomsten uit eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.111. Eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.112. Eigenwoningforfait [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.113. Tijdelijke verhuur [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.114. Kamerverhuurvrijstelling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.115. Toedeling eigenwoningforfait [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.116. Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.117. Begrip levensverzekering [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.118. Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.119. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.120. Aftrekbare kosten eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.121. Aftrekbare kosten gedeelde eigen woning bij gezamenlijke bewoning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.122. Aftrekbare kosten na eerder gebruik vrijstelling kapitaalverzekeringen eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.123. Schulden voor verbetering of onderhoud eigen woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.7. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 
 
 

Artikel 3.124. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.125. Lijfrentevoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.126. Toegelaten aanbieders [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.127. In aanmerking te nemen premies voor lijfrenten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.128. Omzetting oudedagsreserve in lijfrente [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.129. Omzetting stakingswinst in lijfrente [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.130. Tijdstip aftrek premies voor lijfrenten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.131. Aftrek premies voor lijfrenten na overlijden ondernemer [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.8. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 
 
 

Artikel 3.132. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.133. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in strijd met de voorwaarden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.134. Handelingen die niet leiden tot een negatieve uitgave [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.135. Specifieke uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij beroepspensioenen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.136. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij emigratie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.137. In aanmerking te nemen bedrag bij uitbreidingen van het begrip negatieve uitgaven [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.138. Verminderingen en voorkoming dubbeltellingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.9. Negatieve persoonsgebonden aftrek

 
 
 

Artikel 3.139. Negatieve persoonsgebonden aftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.10. Uitgaven voor kinderopvang

 
 
 

Artikel 3.140. Uitgaven voor kinderopvang [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.141. Voorwaarden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.142. Gelijkstelling met inkomen buiten het huishouden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.143. In aanmerking te nemen uitgaven [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.11. Waardering niet in geld genoten inkomen

 
 
 

Artikel 3.144. Waardering niet in geld genoten inkomen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.145. Privé-gebruik auto [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.12. Tijdstip genieten en aftrek

 
 
 

Artikel 3.146. Tijdstip genieten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.147. Tijdstip aftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.13. Verliesverrekening

 
 
 

Artikel 3.148. Verlies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.149. Te conserveren inkomen buiten beschouwing [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.150. Verliesverrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.151. Vaststelling verlies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.152. Formalisering achterwaartse verliesverrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.153. Formalisering voorwaartse verliesverrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 3.14. Middeling

 
 
 

Artikel 3.154. Middeling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 3.155. Te conserveren inkomen buiten beschouwing [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

 
 
 

Afdeling 4.1. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

 
 
 

Artikel 4.1. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.2. Gelijkstellingen

 
 
 

Artikel 4.2. Beëindiging aanverwantschap door echtscheiding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.3. Genotsrechten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.4. Koopopties gelijkgesteld met onderliggende waarde [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.5. Participaties open fondsen voor gemene rekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.3. Aanmerkelijk belang

 
 
 

Artikel 4.6. Begrip aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.7. Gelijkstelling; aandelen met bijzondere rechten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.8. Omvang kapitaal [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.9. Meesleepregeling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.10. Meetrekregeling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.11. Fictief aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.4. Inkomen uit aanmerkelijk belang

 
 
 

Artikel 4.12. Inkomen uit aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.5. Reguliere voordelen

 
 
 

Paragraaf 4.5.1. Reguliere voordelen

 
 
 

Artikel 4.13. Reguliere voordelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 4.5.2. De omvang van reguliere voordelen

 
 
 

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit buitenlandse beleggingslichamen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.15. Kosten van reguliere voordelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.6. Vervreemdingsvoordelen

 
 
 

Paragraaf 4.6.1. Als vervreemding aan te merken rechtshandelingen

 
 
 

Artikel 4.16. Fictieve vervreemdingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.17. Uitzondering op fictieve vervreemding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.18. Passanten [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 4.6.2. De omvang van vervreemdingsvoordelen

 
 
 

Artikel 4.19. Vervreemdingsvoordelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.20. Overdrachtsprijs [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.21. Verkrijgingsprijs [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.22. Correctie naar waarde in het economisch verkeer [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.23. Verkrijgingsprijs bij ontstaan aanmerkelijk belang na verkrijging [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.24. Geen tussentijdse verliesneming [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.25. Verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.26. Bonusaandelen en winstbewijzen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.27. Reguliere voordelen van buitenlandse beleggingslichamen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.28. Overdrachtsprijs in termijnen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.29. Aanpassingen overdrachtsprijs [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.30. Verkrijgingsprijs koopopties bij uitoefening of expiratie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.31. Verleende koopopties [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.32. Putopties [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.33. Vermindering verkrijgingsprijs bij terugbetaling aandelenkapitaal [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.34. Liquidatie-uitkeringen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.35. Vestigingsplaats [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.7. Vaststellen verkrijgingsprijs

 
 
 

Artikel 4.36. Beschikking [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.37. Herziening beschikking [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.8. Doorschuifregelingen

 
 
 

Paragraaf 4.8.1. Keuze bij overgang krachtens erfrecht en huwelijksvermogensrecht

 
 
 

Artikel 4.38. Afrekening op verzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.39. Doorschuiving verkrijgingsprijs (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk belang) [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 4.8.2. Doorschuiving indien niet langer een aanmerkelijk belang aanwezig is

 
 
 

Artikel 4.40. Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk belang) [Nog niet in werking]

 
 
 

Paragraaf 4.8.3. Doorschuiving in het kader van een aandelenfusie, juridische fusie of splitsing

 
 
 

Artikel 4.41. Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk belang) [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.42. Doorschuiving verkrijgingsprijs [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.9. Genietingstijdstip

 
 
 

Artikel 4.43. Genietingstijdstip reguliere voordelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.44. Betalingstijdstip aftrekbare kosten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.45. Vooruitbetaalde rente [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.46. Genietingstijdstip vervreemdingsvoordelen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 4.10. Verliesverrekening

 
 
 

Artikel 4.47. Verlies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.48. Te conserveren inkomen buiten beschouwing [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.49. Verliesverrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.50. Vaststelling verlies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.51. Formalisering achterwaartse verliesverrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.52. Formalisering voorwaartse verliesverrekening [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

 
 
 

Afdeling 5.1. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

 
 
 

Artikel 5.1. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.3. Rendementsgrondslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.4. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.5. Heffingvrij vermogen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.6. Ouderentoeslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 5.2. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 5.7. Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.8. Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.9. Vrijstelling rechten op roerende zaken krachtens erfrecht [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.10. Vrijstelling bepaalde rechten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.11. Vrijstelling inzake premiespaarregeling en spaarloonregeling. [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 5.3. Maatschappelijk beleggen

 
 
 

Artikel 5.12. Vrijstelling maatschappelijke beleggingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.13. Vrijstelling groen beleggen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.14. Vrijstelling geldleningen aan beginnende ondernemers [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.15. Vrijstelling geldleningen aan en deelnemingen in bepaalde participatiemaatschappijen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.16. Vrijstelling aandelen en winstbewijzen in aangewezen participatiemaatschappijen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.17. Vrijstelling kapitaalverzekeringen voor studie kinderen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.18. Vrijstelling sociaal-ethische beleggingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 5.4. Waardering

 
 
 

Artikel 5.19. Waardering bezittingen en schulden; algemeen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.20. Waardering woningen andere dan eigen woningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.21. Waardering effecten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.22. Waardering genotsrechten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.23. Waardering: aanvullende regels [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

 
 
 

Afdeling 6.1. Persoonsgebonden aftrek

 
 
 

Artikel 6.1. Persoonsgebonden aftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.2. In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.2. Onderhoudsverplichtingen

 
 
 

Artikel 6.3. Onderhoudsverplichtingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.4. Uitgesloten onderhoudsverplichtingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.5. Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.6. Verrekening van pensioenrechten door betaling lijfrentepremie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.7. Uitbreiding familierechtelijke uitkeringen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.3. Verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers

 
 
 

Artikel 6.8. Verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.9. Kwijtschelding binnen een bepaalde periode [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.10. Omvang in aanmerking te nemen verliezen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.11. Uitgesloten geldleningen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.12. Tijdstip van aftrek van de verliezen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.4. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen

 
 
 

Artikel 6.13. Definitie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.14. Beperkingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.15. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.5. Buitengewone uitgaven

 
 
 

Artikel 6.16. Definitie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.17. Uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.18. Beperkingen van uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.19. Uitgaven wegens overlijden [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.20. Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.21. Uitgaven wegens ouderdom [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.22. Uitgaven wegens chronische ziekte van kinderen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.23. Uitgaven wegens adoptie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.24. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.6. Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen

 
 
 

Artikel 6.25. Definitie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.26. Het in aanmerking te nemen bedrag [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.7. Scholingsuitgaven

 
 
 

Artikel 6.27. Scholingsuitgaven [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.28. Beperkingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.29. Studiefinanciering [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.30. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.8. Uitgaven voor monumentenpanden

 
 
 

Artikel 6.31. Uitgaven voor monumentenpanden [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.9. Aftrekbare giften

 
 
 

Artikel 6.32. Aftrekbare giften [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.33. Definities [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.34. Periodieke giften [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.35. Andere giften [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.36. Autokosten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.37. Giften aan niet in Nederland gevestigde instellingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.38. Het in aanmerking nemen van periodieke giften [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.39. Omvang in aanmerking te nemen andere giften [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 6.10. Tijdstip aftrek

 
 
 

Artikel 6.40. Tijdstip aftrek [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

 
 
 

Afdeling 7.1. Nederlands inkomen

 
 
 

Artikel 7.1. Nederlands inkomen [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 7.2. Belastbaar inkomen uit werk en woning

 
 
 

Artikel 7.2. Belastbaar inkomen uit werk en woning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 7.3. Vrijstelling internationaal verkeer [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 7.4. Werkzaamheden buitengaats [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 7.3. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

 
 
 

Artikel 7.5. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 7.6. Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 7.4. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

 
 
 

Artikel 7.7. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 8. Heffingskorting

 
 
 

Afdeling 8.1. Aansluiting belasting- en premieheffing

 
 
 

Artikel 8.1. Definities [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.2. Bedrag van de standaardheffingskorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.3. Berekening heffingskorting voor de inkomstenbelasting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.4. Berekening heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzekering [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.5. Berekening heffingskorting voor de nabestaandenverzekering [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.6. Berekening heffingskorting voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.7. Bijzondere regels voor de berekening van de heffingskortingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.8. Maximum gecombineerde heffingskorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.9. Verhoging maximum gecombineerde heffingskorting bij minstverdienende partner [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 8.2. Elementen van de standaardheffingskorting

 
 
 

Artikel 8.10. Algemene heffingskorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.11. Arbeidskorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.12. Kinderkorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.13. Aanvullende kinderkorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.14. Combinatiekorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.15. Alleenstaande-ouderkorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.16. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.17. Ouderenkorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.18. Aanvullende ouderenkorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 9. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 9.1. Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 9.2. Voorheffingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 9.3. Voorlopige teruggaaf [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 9.4. Wel of geen aanslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 10. Aanvullende regelingen

 
 
 

Afdeling 10.1. Indexering

 
 
 

Artikel 10.1. Inflatiecorrectie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.2. De tabelcorrectiefactor [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.3. Bijstelling eigenwoningforfait [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.4. Bijstelling uitgaven voor een monumentenpand [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.5. Afronding en definitie indexcijfer van de woninghuren [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.6. Indexering vrijstelling kamerverhuur [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.7. Indexering inkomensgrens en percentages arbeidskorting [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 10.2. Overige aanvullende regelingen

 
 
 

Artikel 10.8. Verstrekken van gegevens en inlichtingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.9. Rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 10.10. Activa in de Nederlandse Antillen of Aruba [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 11.1. Intrekking van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.2. Integrale tekstpublicatie en nummering [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.3. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.4. Citeertitel [Nog niet in werking]

 
 
 

Slotformulier en ondertekening