Ziektewet [Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-07-2019]

Inhoudsopgave

Opschrift

Ziektewet

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-07-2019]

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is aan arbeiders een geldelijke uitkeering bij ziekte te verzekeren, en bepalingen te maken omtrent de voorziening tegen ziekte van arbeiders;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

§ 1. Algemeen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 3. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;

 4. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;

 5. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;

 6. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 7. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden, of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 8. eigenrisicodrager: de werkgever aan wie de toestemming is verleend, bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen ;

 9. overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

 10. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;

 11. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 12. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een persoon jonger dan 22 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7, derde lid , en artikel 8, derde lid, van die wet;

 13. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

 14. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;

 15. arbodienst: arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

2.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:

 1. echtgenoot: geregistreerde partner;

 2. echtgenoten: geregistreerde partners;

 3. gehuwd: als partner geregistreerd.

3.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:

 1. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;

 2. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

4.

Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

5.

Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:

 1. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;

 2. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;

 3. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of

 4. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d.

7.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.

8.

Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.

9.

Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het achtste lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet, of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

Artikel 2

 
 
 

Artikel 2a [Vervallen per 01-03-2003]

 
 
 

Artikel 2b [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

§ 2. De werknemer

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 8a

 
 
 

Artikel 8b

 
 
 

Artikel 8c

 
 
 

§ 3. De werkgever

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

§ 4. Het loon

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1987]

 
 
 

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1954]

 
 
 

Tweede afdeling. Van de verzekering van uitkering van ziekengeld

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 19aa

 
 
 

Artikel 19ab

 
 
 

Artikel 19a

 
 
 

Artikel 19b

 
 
 

Artikel 19c

 
 
 

Artikel 19d

 
 
 

Artikel 19e

 
 
 

Hoofdstuk I. Van de verzekerden

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-1967]

 
 
 

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-1967]

 
 
 

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1954]

 
 
 

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-1967]

 
 
 

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-1967]

 
 
 

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 27 [Vervallen per 01-07-1967]

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Hoofdstuk II. Van het ziekengeld

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 29a

 
 
 

Artikel 29b

 
 
 

Artikel 29c

 
 
 

Artikel 29d

 
 
 

Artikel 29e

 
 
 

Artikel 29f

 
 
 

Artikel 29g

 
 
 

Artikel 29h

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 30aa

 
 
 

Artikel 30a

 
 
 

Artikel 30b

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 32a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 33a

 
 
 

Artikel 33b

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 34a

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 38a

 
 
 

Artikel 38aa

 
 
 

Artikel 38ab

 
 
 

Artikel 38b

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 39a

 
 
 

Artikel 39b

 
 
 

Artikel 39c

 
 
 

Artikel 39d [Vervallen per 01-03-1996]

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 45a

 
 
 

Artikel 45b [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 45c [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 45d [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 45e [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 45f [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 45g

 
 
 

Artikel 45h [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Artikel 45i

 
 
 

Artikel 45j

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 47a

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 52a

 
 
 

Artikel 52b

 
 
 

Artikel 52c

 
 
 

Artikel 52d

 
 
 

Hoofdstuk IIA. Reïntegratie-instrumenten

 
 
 

Artikel 52e. Proefplaatsing

 
 
 

Artikel 52f. Nadere regels m.b.t. aanvraag proefplaatsing

 
 
 

Hoofdstuk III. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 58 [Vervallen per 29-12-1995]

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Hoofdstuk IIIA. Eigenrisicodragen door de werkgever

 
 
 

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 63a

 
 
 

Artikel 63b

 
 
 

Artikel 63c

 
 
 

Artikel 63d

 
 
 

Hoofdstuk IIIb. Verhaal ziekengeld aan AOW-gerechtigde werknemer

 
 
 

Artikel 63e

 
 
 

Artikel 63f

 
 
 

Artikel 63g

 
 
 

Hoofdstuk IV. De vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 67a

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Derde afdeling. Bepalingen in verband met de en het beroep in cassatie

 
 
 

§ 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 72a

 
 
 

Artikel 72b [Vervallen per 23-11-2018]

 
 
 

Artikel 72c

 
 
 

Artikel 72d [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 73a

 
 
 

Artikel 73b

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

§ 2. Medische besluiten

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 75a

 
 
 

Artikel 75b

 
 
 

Artikel 75c

 
 
 

Artikel 75d

 
 
 

Artikel 75e

 
 
 

Artikel 75f

 
 
 

Artikel 75g

 
 
 

§ 3. Geschillen van geneeskundige aard

 
 
 

Artikel 75j

 
 
 

Artikel 75k

 
 
 

Artikel 75l

 
 
 

§ 4. Beroep in cassatie

 
 
 

Artikel 75m

 
 
 

Vierde afdeling. Aanspraak op bezoldiging en reïntegratieverplichtingen overheidspersoneel

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 76a

 
 
 

Artikel 76b

 
 
 

Artikel 76c

 
 
 

Artikel 76d

 
 
 

Artikel 76e

 
 
 

Vijfde afdeling. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Hoofdstuk I. Strafbepalingen

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78 [Vervallen per 01-03-1996]

 
 
 

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2000]

 
 
 

Artikel 80 [Vervallen per 01-07-2000]

 
 
 

Artikel 81 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 82 [Vervallen per 30-04-1988]

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 84 [Vervallen per 01-07-1967]

 
 
 

Hoofdstuk II. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 86a

 
 
 

Artikel 86b

 
 
 

Artikel 86c

 
 
 

Artikel 86d

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

Artikel 87a

 
 
 

Artikel 87b [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 87c

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Artikel 91a [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Artikel 98 [Vervallen per 01-07-2014]

 
 
 

Artikel 99 [Vervallen per 01-03-2015]

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Slotformulier en ondertekening