Whk-premie niet in strijd met EVRM

13 oktober 2020

De Hoge Raad heeft vorig jaar al uitgemaakt dat de Whk-premie is niet in strijd met art. 1 EP van het EVRM. De beschikking is dan ook terecht opgelegd. De premiecomponent voor ZW-lasten wordt verlaagd omdat werknemer recht had op een WIA-uitkering.


Aan belanghebbende is een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 opgelegd. De Wkh-premie bedraagt 1,26% en bestaat uit de premiecomponent voor WGA-lasten van 0,82% en de premiecomponent voor ZW-lasten van 0,44%. Voor de berekening van de premiecomponent voor WGA-lasten is een WGA-uitkering van € 8.958,84 aan belanghebbende toegerekend die het UWV in 2016 aan een ex-werknemer van belanghebbende heeft betaald. Voor de berekening van de premiecomponent ZW-lasten is een ZW-uitkering van € 6.589,44 aan belanghebbende toegerekend die door het UWV in 2016 is betaald aan een andere ex-werknemer van belanghebbende.
In geschil is of voor de berekening van de premiecomponent WGA-lasten sprake is van strijdigheid met art. 1 Eerste Protocol (EP) van het EVRM gelet op de grondslag en de materieel terugwerkende kracht. Daarnaast is in geschil of de ZW-uitkering buiten beschouwing moet worden gelaten bij de berekening van de premiecomponent voor ZW-lasten. Belanghebbende beantwoordt beide vragen bevestigend. De inspecteur ontkennend.
De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van strijdigheid met art. 1 EP EVRM gelet op het arrest van de Hoge Raad van 19 april 2019 waarin de uitspraak van Hof Amsterdam is vernietigd.
De uitkering die bij de premiecomponent ZW-lasten in aanmerking is genomen, dient volgens de rechtbank wel buiten beschouwing te blijven. De rechtbank acht aannemelijk dat de betreffende ex-werknemer bij aanvang van de dienstbetrekking recht had op een WIA-uitkering, zodat recht bestond op ziekengeld (de zogenaamde ‘no-riskpolis’, art. 29 lid 2 onderdeel g ZW juncto art. 29b ZW). Deze uitkering komt daardoor niet ten laste van de Werkhervattingskas. Het beroep is gegrond. De rechtbank verlaagt de premiecomponent voor ZW-lasten naar 0,24%.

Een weinig verrassende uitspraak gelet op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad inzake art. 1 EP EVRM en Hof Arnhem-Leeuwarden inzake een zogenaamde ‘no-riskpolis’. Er is geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak.

Wet: art. 29 lid 2 onderdeel g ZW juncto art. 29b ZW
Jurisprudentie: Rb. Zeeland-West-Brabant 22-7-2020, nr. BRE 18_6638 (ECLI:NL:RBZWB:2020:3252); HR 19-4-2019, nr. 17/05894 (ECLI:NL:HR:2019:627), Hof Amsterdam 01-11-2017, nr. 16/00592 (ECLI:NL:GHAMS:2017:4830), Hof Arnhem-Leeuwarden 27-8-2019, nr. 18/00169 (ECLI:NL:GHARL:2019:7008)
Meer info: Premie Whk niet omhoog als ziekengeld niet is uitbetaald (10-09-2019), HR: Whk-premie ZW niet in strijd met Europees eigendomsrecht (23-4-2019)

Loonzaken/Edith de Bourgraaf