Internetconsultatie definitie inkomstenverhouding

16 juni 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit een definitie van het begrip inkomstenverhouding vastleggen. Tot nu bestond er geen definitie van dit begrip. Een concept van dit besluit is ter consultatie voorgelegd.


De inkomstenverhouding (IKV) speelt een centrale rol bij de vaststelling van rechten en verplichtingen bij het heffen van premies voor volks- en werknemersverzekeringen, het heffen van loonbelasting, voor uitkeringen en tegemoetkomingen voor werkgevers en werknemers en ook bij de vastlegging in statistieken. Tot nu toe wordt informatie over het gebruik van de IKV voornamelijk gegeven in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst en de gegevensspecificaties loonaangifteketen van de partijen bij de loonaangifteketen. Daarin wordt aan de hand van in te vullen gegevens en voorbeelden van situaties over loonaangifte informatie gegeven over de gevallen waarin en de wijze waarop de werkgever gegevens over de werknemer en diens loon of uitkering per IKV dient aan te geven. Door middel van dit wijzigingsbesluit wordt in het Besluit SUWI een definitie van het begrip ‘inkomstenverhouding’ opgenomen, waarmee voor een belangrijk deel wordt aangesloten bij de bestaande informatie over de IKV van de Belastingdienst. Met deze definiëring wordt ook duidelijkheid geboden over het begin en het einde van een IKV. Hiermee is voor de werkgever duidelijk in welke gevallen een nieuwe IKV aangemaakt of een bestaande IKV beëindigd moet worden, kunnen toezichthouders beter toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving en wordt tevens de gegevenskwaliteit van de polisadministratie verder verbeterd. Hierdoor kunnen afnemers meer vertrouwen op de juistheid van gegevens per IKV en zal de kwaliteit van de door hen geboden dienstverlening aan de burger verbeteren.
De internetconsultatie sluit op 13 juli 2020.

Bron: Min. SZW 15-6-2020, internetconsultatie Definitie begrip ‘inkomstenverhouding’