Internetconsultatie loondoorbetaling bij ziekte en WIA

24 juni 2019

Op internetconsultatie.nl is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd met enkele maatregelen die enkele knelpunten inzake de loondoorbetaling bij ziekte en het risico van een loonsanctie als niet aan de re-integratieverplichtingen wordt voldaan moet verminderen.

Eind vorig jaar presenteerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief een reeks maatregelen om een aantal knelpunten voor werkgevers aan te pakken bij de loondoorbetaling bij ziekte. Voor twee van de aangekondigde maatregelen is een wetswijziging noodzakelijk.

Het conceptwetsvoorstel bevat een drietal maatregelen: een tegemoetkoming voor werkgevers voor de loondoorbetalingsverplichting in de vorm van een premiekorting, het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets, en daarnaast is in het conceptvoorstel een maatregel opgenomen dat WIA-gerechtigden moet stimuleren het werk te hervatten of uit te breiden.

Werkgevers die het loon moeten doorbetalen voor een zieke werknemer krijgen een financiële tegemoetkoming in de vorm van een premiekorting. De premiekorting bedraagt maximaal € 1.200 (maar nooit meer dan het verschuldigde bedrag aan premie) per kalenderjaar. In de toelichting bij het conceptwetsvoorstel is aangegeven dat dit bedrag al volledig verzilverd kan worden bij een loonsom van ca. € 18.000 per jaar. Met het voorstel zal een lastenverlichting gemoeid zijn van in totaal ca. € 450 miljoen per jaar. Ter dekking komt er wel een opslag van 0,1% op de Aof-premie (totale lastenverzwaring € 200 miljoen per jaar). Dit onderdeel van het wetsvoorstel moet in 2021 ingaan. De bedoeling is wel dat de premiekorting uiterlijk in 2024 weer komt te vervallen met de introductie van een gedifferentieerde Aof-premie.

Een van de ervaren knelpunten bij de loondoorbetaling is het risico van een loonsanctie voor de werkgever. Voor de re-integratie gaat de werkgever af op het advies van de bedrijfsarts. In 12% van de gevallen waar een loonsanctie is opgelegd bleek een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en het UWV hieraan ten grondslag te liggen. Om werkgevers meer zekerheid te geven, is in het wetsvoorstel opgenomen dat bij de RIV-toets voortaan het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt. Deze maatregel moet ook in 2021 ingaan.

De derde maatregel in het wetsvoorstel heeft geen betrekking op de loondoorbetaling, maar betreft een stimulans voor WIA-gerechtigden om aan de slag te gaan. Indien zij naast hun uitkering werkzaamheden verrichten zal gedurende vijf jaar dit niet leiden tot een aanpassing van hun arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit moet hen meer zekerheid geven over het behoud van hun uitkering indien zij gaan werken. Beoogd wordt deze maatregel per 1 juli 2020 te laten ingaan.

Tot 16 juli 2019 is het mogelijk op dit conceptwetsvoorstel te reageren via internetconsultatie.nl.

Bron: Internetconsultatie 18-06-2019, Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA