Auto van de zaak niet te huur

23 april 2019

Een auto van de zaak, die wordt gehuurd om privékilometers mee te maken, blijft een ter beschikking gestelde auto waarvoor de bijtelling moet worden toegepast. De huur wordt niet als vergoeding voor het privégebruik aangemerkt en komt niet in mindering op de bijtelling.

Een bv heeft zijn directeur en enig aandeelhouder een personenauto ter beschikking gesteld. Niet in geschil is dat de directeur de auto voor meer dan 500 kilometers voor privédoeleinden heeft gebruikt. Hij stelt echter dat, voor zover het de privékilometers betreft, geen sprake is van een aan hem ter beschikking gestelde auto. De directeur voert ter onderbouwing van deze stelling aan dat hij de auto, ten behoeve van het afleggen van de privékilometers, van de bv heeft gehuurd voor een totaalbedrag van € 12.504 (inclusief btw). Deze kosten zouden in de rekening-courantschuld van de directeur aan de vennootschap zijn geboekt. De directeur heeft bankafschriften over het jaar 2013 overgelegd waaruit blijkt dat een contant bedrag van € 5.650 op de bankrekening van de vennootschap is gestort en dat diverse girale bijschrijvingen op de rekening van de bv hebben plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 7.500. Deze bedragen dienen volgens de directeur te worden gekwalificeerd als privéstortingen ter aflossing van de op de huurkosten betrekking hebbende rekening-courantschuld.

Het hof oordeelt dat het van de vennootschap huren van de auto ten behoeve van privégebruik niet maakt dat geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto. Tevens heeft de directeur niet aannemelijk gemaakt dat de huurkosten daadwerkelijk op hem hebben gedrukt. Inzicht in de grootboekrekeningen van de bv ontbreekt. De huurkosten kwalificeren dan ook niet als een vergoeding die de directeur voor het gebruik van de auto voor privédoeleinden was verschuldigd, zodat verrekening van de huurkosten ten laste van het belaste voordeel geen toepassing vindt.

Als een werkgever tegen een marktconforme prijs een auto aan een werknemer verhuurt, is geen sprake van loon. In deze procedure probeerde een directeur dit principe in te zetten om onder de bijtelling vanwege privé gebruik van een aan hem ter beschikking gestelde auto uit te komen. De poging mislukt volkomen.
Uit de ‘Uitvoeringsafspraak Privégebruik Deelauto’ blijkt onder welke omstandigheden de Belastingdienst van mening is dat sprake is van (ver)huur en niet van een terbeschikkingstelling.

Wet: art. 13bis Wet LB 1964
Jurisprudentie: Hof Den Haag 9-4-2019, nr. BK-18_00727 (ECLI:NL:GHDHA:2019:810), HR 29-05-2015, nr. 13/04993 (ECLI:NL:HR:2015:1360)
Meer info: Belastingdienst, ‘Uitvoeringsafspraak Privégebruik Deelauto’

Loonzaken/Laura Jentink