Substantiële afname aantal WW-uitkeringen, meer WIA-uitkeringen

05 februari 2019

De economische groei en de gunstige arbeidsmarkt hebben een positief effect op de WW-lasten. In de Januarinota meldt UWV dat In 2019 de kosten voor de WW met € 382 miljoen zullen dalen. Voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verwacht UWV echter een toename.

Uit een werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar (46%). Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is het hoogst in de bouw (58%) en het laagst bij de overheid (31%). In 2019 ontstaan naar verwachting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de detailhandel (215.000) en zorg & welzijn (170.000). De arbeidsmarkt is sinds het derde kwartaal van 2008 niet zo krap geweest als nu. De krapte is het grootst bij beroepen in de techniek, vervoer & logistiek, ICT en zorg. Drie op de tien werkgevers verwachten dat het voor hen in 2019 moeilijker wordt om vacatures te vervullen.

Het aantal WW-uitkeringen neemt als gevolg van de economische groei af van 330.000 eind 2017, naar 266.000 in 2018 en zal naar verwachting in 2019 verder dalen naar 237.000. Het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen daalt in 2018 met 803 miljoen naar € 4,1 miljard, een daling van 16% ten opzichte van 2017. Voor 2019 voorziet UWV een verdere afname van de WW-lasten van € 382 miljoen.

Per jaar verstrekt UWV circa 1,2 miljoen uitkeringen met een totale uitkeringslast van € 20 miljard. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt in 2019 naar verwachting licht toe naar 816.000, met stijgende lasten ten gevolg. Van 12,4 miljard in 2018 naar circa 12,9 miljard in 2019. De totale instroom WIA neemt naar verwachting toe. Dit komt vooral doordat mensen van 60 jaar en ouder langer doorwerken als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd. Dit werkt op twee manieren door in de instroom in de WIA. Aan de ene kant zijn er daardoor meer werkenden in de leeftijdsklasse 60-plus en de aan andere kant heeft deze groep werknemers een groter risico op gezondheidsproblemen. Beide elementen zorgen voor een toename van de instroom.

Het vermogen van UWV-fondsen blijft zich positief ontwikkelen. Eind 2019 verwacht UWV een financieel overschot van 5,9 miljard. Een positief vermogen is sinds 2011 niet voorgekomen. Eind 2017 was er nog een tekort van 5,5 miljard, en in 2018 van 0,6 miljard.

Bron: UWV 29-01-2019; Januarinota 2019