Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen [Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-04-2019]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-04-2019]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities en
algemene bepalingen

§ 1.1. Diverse
algemene begrippen

Artikel 1. Algemene begrippen

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • arbeidsongeschiktheidsuitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6 ;

 • arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

 • burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • eigenrisicodrager: de werkgever aan wie op grond van artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet financiering sociale verzekeringen toestemming is verleend om zelf het risico te dragen van betaling van het daarvoor in aanmerking komende deel van de WGA-uitkering;

 • inkomen uit arbeid: loon als bedoeld in artikel 12 , met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend:

  1. 1°.

   uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin, van de Werkloosheidswet al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

  2. 2°.

   hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek , alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

  3. 3°.

   het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 ;

  4. 4°.

   een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 ;

 • justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden, of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • lichaam: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, maat- en vennootschap, samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk kan worden gelijkgesteld met een vereniging, onderneming van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;

 • maatmaninkomen: hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan met arbeid gewoonlijk verdienen;

 • onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;

 • Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet ;

 • reïntegratie: herstel, behoud en bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en bevordering van inschakeling in de arbeid met dien verstande dat onder arbeid niet wordt verstaan arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

 • reïntegratiebedrijf: een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert met dien verstande dat onder arbeid niet wordt verstaan arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

 • reïntegratieplan: het plan, bedoeld in artikel 39, derde lid ;

 • reïntegratievisie: de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 39, eerste lid ;

 • uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het UWV, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • vreemdeling: de persoon, bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;

 • vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • wachtgeld: wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering op grond van de Algemene militaire pensioenwet, of een met die wachtgelden of die uitkeringen vergelijkbare uitkering op grond van ontslag of werkloosheid, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden;

 • wachttijd: de wachttijd, bedoeld in artikel 23 ;

 • WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 ;

 • zelfstandige: de persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet , nog niet heeft bereikt:

  1. 1°.

   die in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet , en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet , geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;

  2. 2°.

   die niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet , en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet , geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of

  3. 3°.

   die directeur-grootaandeelhouder is, en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.

Artikel 1a

 
 
 

Artikel 2. Gelijkstelling niet-gehuwden met gehuwden

 
 
 

Artikel 3. Woon- en vestigingsplaats

 
 
 

§ 1.2. Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 
 
 

Artikel 4. Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

 
 
 

Artikel 5. Definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 
 
 

Artikel 6. Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 
 
 

§ 1.3. Begrip verplicht verzekerde

 
 
 

Artikel 7. De verplicht verzekerde

 
 
 

Artikel 8. De werknemer

 
 
 

Artikel 9. Uitbreiding werknemerschap

 
 
 

Artikel 10. Nawerking verzekering

 
 
 

§ 1.4. Begrip werkgever

 
 
 

Artikel 11. De werkgever

 
 
 

§ 1.5. Het begrip loon en het begrip dagloon

 
 
 

Artikel 12. Het loon

 
 
 

Artikel 13. Dagloon en maandloon

 
 
 

Artikel 13a. Opnieuw vaststellen dagloon

 
 
 

Artikel 14. Indexering

 
 
 

§ 1.6. Het begrip arbeidsverleden

 
 
 

Artikel 15. Arbeidsverleden

 
 
 

Hoofdstuk 2. De verzekering

 
 
 

§ 2.1. De verzekering

 
 
 

Artikel 16. De verzekerden

 
 
 

Artikel 17. Aaneensluitende verzekeringen

 
 
 

§ 2.2. De vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 18. Verplichte toelating tot vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 19. Indiening verzoek en aanvang vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 20. Beëindiging vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 21. Hoogte dagloon en WGA-uitkering vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 21a. Nadere regels UWV

 
 
 

Artikel 22. Schakelbepaling

 
 
 

Hoofdstuk 3. De wachttijd en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

 
 
 

Artikel 23. De wachttijd

 
 
 

Artikel 24. Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

 
 
 

Artikel 25. Reïntegratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

 
 
 

Artikel 26. Vangnetsituaties

 
 
 

Hoofdstuk 4. Rechten en plichten in verband met het recht op een uitkering op grond van deze wet

 
 
 

§ 4.1. Verplichtingen van de verzekerde

 
 
 

Artikel 27. Informatieplicht en medewerking aan controle

 
 
 

Artikel 28. Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 
 
 

Artikel 29. Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 
 
 

Artikel 30. Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 
 
 

Artikel 31. Plichten wettelijk vertegenwoordiger

 
 
 

Artikel 32. Delegatiebevoegdheid

 
 
 

§ 4.2. Rechten van de verzekerde en reïntegratie-instrumenten

 
 
 

Artikel 33. Mogelijkheid geldend maken aanspraken en naleven plichten

 
 
 

Artikel 34. Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van UWV

 
 
 

Artikel 34a. Voorzieningen ter bevordering en ondersteuning van arbeid als zelfstandige

 
 
 

Artikel 35. Arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid

 
 
 

Artikel 36. Subsidieregeling werkgever

 
 
 

Artikel 37. Proefplaatsing

 
 
 

Artikel 37a [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 37b

 
 
 

§ 4.3. Bevoegdheden en verplichtingen van het UWV

 
 
 

Artikel 38. Controlevoorschriften

 
 
 

Artikel 39. Reïntegratie-aanpak door het UWV

 
 
 

Artikel 40. Instroomcijfers WIA

 
 
 

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 41a. Reiskostenvergoeding

 
 
 

§ 4.4. Verplichtingen van de eigenrisicodrager

 
 
 

Artikel 42. Reïntegratieplicht eigenrisicodrager

 
 
 

Hoofdstuk 5. Uitsluitingsgronden voor het recht op een uitkering

 
 
 

Artikel 43. Uitsluitingsgronden

 
 
 

Artikel 44. Nadere bepalingen met betrekking tot vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen

 
 
 

Artikel 45. Nadere bepalingen met betrekking tot in Nederland wonen

 
 
 

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 46a. Niet meewerken aan medisch onderzoek vóór recht op uitkering

 
 
 

Hoofdstuk 6. Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

 
 
 

§ 6.1. Bepalingen in verband met het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 47. Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 48. Later ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 49. Eindigen van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 50. Herleven van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

§ 6.2. De duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 51. De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 52. Inkomen tijdens het recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

 
 
 

Artikel 53. Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

 
 
 

Hoofdstuk 7. Uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

 
 
 

§ 7.1. Bepalingen in verband met het recht op een WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 54. Ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 55. Later ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 56. Eindigen van het recht op een WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 57. Herleven van een recht op een WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 58. Referte-eis

 
 
 

§ 7.2. De duur en hoogte van de WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 59. De duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 60. De loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering van de WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 61. De hoogte van de loongerelateerde uitkering en de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 62. De hoogte van de vervolguitkering van de WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 63. Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

 
 
 

Hoofdstuk 7a. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

 
 
 

Artikel 63a. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

 
 
 

Hoofdstuk 8. De aanvraag van de uitkering en de betaling van de uitkering door het UWV

 
 
 

§ 8.1. De aanvraag van de uitkering

 
 
 

Artikel 64. Aanvraag van de uitkering

 
 
 

Artikel 65. Reïntegratieverslag bij aanvraag

 
 
 

Artikel 66. Aanvraag van de uitkering bij verkorte wachttijd

 
 
 

§ 8.2. De betaling van de uitkering door het UWV

 
 
 

Artikel 67. Betaalbaarstelling

 
 
 

Artikel 68. Betaling vakantiebijslag

 
 
 

Artikel 69. Opschorting betaling uitkering aan vreemdelingen

 
 
 

Artikel 69a. Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

 
 
 

Artikel 70. Betaling aan een minderjarige

 
 
 

Artikel 71. Betaling aan instellingen

 
 
 

Artikel 72. Betaling door UWV bij meerdere werkgevers

 
 
 

Artikel 73. Betaling in geval van samenloop

 
 
 

Artikel 74. Overlijdensuitkering

 
 
 

Artikel 75. Verjaringstermijn

 
 
 

Artikel 76. Intrekking en herziening beschikkingen

 
 
 

Artikel 77. Terugvordering

 
 
 

Artikel 78. Invordering bij dwangbevel

 
 
 

Artikel 79. Nadere regels tenuitvoerlegging onverschuldigde betaling

 
 
 

Artikel 79a. Schuldregeling

 
 
 

Artikel 79b. Preferentie

 
 
 

Artikel 80. Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

 
 
 

Artikel 81. Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

 
 
 

Hoofdstuk 9. Eigenrisicodragen door de werkgever

 
 
 

Artikel 82. Afbakening eigenrisico

 
 
 

Artikel 83. Periode van eigenrisicodragen

 
 
 

Artikel 84. Betaling bij eigenrisicodragen

 
 
 

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 86. Administratiekosten

 
 
 

Artikel 87. Nadere regelgeving

 
 
 

Hoofdstuk 10. Handhaving

 
 
 

Artikel 88. Maatregelen UWV

 
 
 

Artikel 89. Maatregelen eigenrisicodrager

 
 
 

Artikel 90. Afstemming maatregel

 
 
 

Artikel 91. Boete bij niet-nakoming inlichtingenverplichting

 
 
 

Artikel 92 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 94 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 95 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 96. Invordering bestuurlijke boete

 
 
 

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Artikel 97a. In kennis stellen reïntegratiebedrijf van sanctie-oplegging

 
 
 

Hoofdstuk 11. Invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

 
 
 

Artikel 98. Samenloop aanspraken

 
 
 

Artikel 99. Regresrecht UWV en eigenrisicodrager

 
 
 

Artikel 100. Regresrecht binnen arbeidsverhouding

 
 
 

Hoofdstuk 12. Bepalingen in verband met de en de rechtsgang

 
 
 

§ 12.1. Beslistermijnen

 
 
 

Artikel 101. Beslistermijn

 
 
 

Artikel 102. Bijzondere beslistermijnen

 
 
 

§ 12.2. Bijzondere bepalingen in verband met medische beschikkingen

 
 
 

Artikel 103. Definitiebepalingen

 
 
 

Artikel 104. Toestemming werknemer voor inzage medische stukken door werkgever

 
 
 

Artikel 105. Inzage door gemachtigde van werkgever indien door de werknemer geen toestemming is gegeven

 
 
 

Artikel 106. Motivering medische beschikking

 
 
 

Artikel 107. Bekendmaking medische beschikking

 
 
 

Artikel 108. Gronden bezwaar en beroep in bijlage

 
 
 

Artikel 109. Onderzoek ter zitting met gesloten deuren

 
 
 

Artikel 110. Voorlopige voorziening en hoger beroep

 
 
 

§ 12.3. Beslistermijnen in bezwaar en afzien horen belanghebbende

 
 
 

Artikel 111. Beslistermijn in bezwaar

 
 
 

Artikel 112. Bijzondere beslistermijn in bezwaar

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

§ 12.4. Overige bepalingen in verband met de en de rechtsgang

 
 
 

Artikel 114. Beperking begrip belanghebbende

 
 
 

Artikel 115. Beperking bezwaar- en beroepsgronden werkgever

 
 
 

Artikel 116. Beroep in cassatie

 
 
 

Artikel 117. Wijzigingen in uitkering na bezwaar of beroep door werkgever

 
 
 

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 119.

 
 
 

Hoofdstuk 13. Overgangsrecht

 
 
 

Artikel 120. Samenloop met en

 
 
 

Artikel 121. Overgangsrecht in verband met nawerking verzekering

 
 
 

Artikel 122. Overgangsrecht in verband met aansluitende verzekeringen

 
 
 

Artikel 123. Overgangsrecht met betrekking tot de vrijwillige verzekering

 
 
 

Artikel 123a. Overgangsrecht in verband met

 
 
 

Artikel 123b. Overgangsrecht in verband met

 
 
 

Artikel 123c. Overgangsrecht in verband met

 
 
 

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 125. Overgangsrecht met betrekking tot de maatregelen

 
 
 

Artikel 126 [Vervallen per 01-08-2009]

 
 
 

Artikel 127. Overgangsrecht betreffende de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

 
 
 

Artikel 128. Overgangsrecht in verband met

 
 
 

Artikel 129. Overgangsrecht betreffende arbeidsplaatsvoorzieningen ex toegekend aan niet-zelfstandigen

 
 
 

Artikel 130. Overgangsrecht inzake publicatie instroomcijfers WGA

 
 
 

Artikel 131. Overgangsrecht inzake delegatiebevoegdheid nadere regels maatregeloplegging

 
 
 

Artikel 132. Overgangsrecht inzake werkgeverssubsidie ex

 
 
 

Artikel 133 [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 133a. Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de

 
 
 

Artikel 133b

 
 
 

Artikel 133c. Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 553) en de

 
 
 

Artikel 133d

 
 
 

Artikel 133e. Overgangsbepaling in verband met

 
 
 

Artikel 133f. Overgangsrecht in verband met arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering

 
 
 

Artikel 133g. Overgangsrecht in verband met opzegging of beëindiging voorlopige toepassing verdragen

 
 
 

Artikel 133h [Vervallen per 01-07-2017]

 
 
 

Artikel 133i. Overgangsrecht in verband met

 
 
 

Artikel 133j. Overgangsrecht in verband met overgang voorzieningen en subsidie

 
 
 

Artikel 133k. Overgangsrecht in verband met aanvraag voorzieningen en subsidie

 
 
 

Artikel 133l. Afbakening eigenrisico voor werkgevers die uiterlijk 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden

 
 
 

Hoofdstuk 14. Strafbepalingen

 
 
 

Artikel 134. Strafbepaling overtreding wetsartikel

 
 
 

Artikel 135 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 136. Overtredingen

 
 
 

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 137. Vervallen particuliere verzekering

 
 
 

Artikel 138. Buiten toepassingverklaring van

 
 
 

Artikel 139. Evaluatiebepaling

 
 
 

Artikel 140. Nummering

 
 
 

Artikel 141. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 142. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening